Verdens bokdag

Mandag 23. april arrangeres den årlige Verdens Bokdag på Torgallmenningen. Inntektene for bruktboksalget går denne gang til Raftohuset.

Pro­gram

Kl.1100 Åpning v/butikksjef Syl­via Gjervik

Raft­ohu­set informerer

Pre­sen­ta­sjon av dikt­kon­kur­ran­sen og premiering.

Vin­ner­dik­tene frem­fø­res av skue­spil­lerne Stine Var­vin og Anna Katha­rina Haukeland.

Opp­les­ning Mary Bente Bringslid

Kl.1300 Raftohuset

Arild Vange

Chris Tvedt

Tomas Espe­dal

Kl.1430 Raftohuset

Gun­nar Staalesen

Marit Eikemo

Pedro Carmona-Alvarez

Kl.1530 Raftohuset

Johanne Hille

Maren Sek­king­stad

Kl.1600 Mini­kon­sert ved

Heidi Marie Vestrheim

Gal­le­riet Tlf: 55 21 42 80

Tor­gall­men­ning 7 Tlf: 55 30 24 50

 

Ver­dens bok­dag byg­ger på en gam­mel tra­di­sjon fra Bar­ce­lona, der man hvert år på samme dag set­ter byen i bokens tegn.

I 1995 bestemte UNESCO at 23. april skal være Ver­dens bok- og opp­havs­rett­dag. En fest­dag for boken, men også en dag for etter­tanke og fel­les­skap. His­to­rien til Ver­dens bok­dag er mange århundre lange. I mid­del­al­de­ren fei­ret kata­lo­nierne i Bar­ce­lona sin skyts­en­gel Sankt George 23. april med opp­le­sing og poe­si­ko­n­kur­ranse. Bok­da­gen har siden vært en folke­fest i Bar­ce­lona, der tra­di­sjo­nen er at man denne dagen gir en bok og en rose til en man er glad i.

Ver­dens bok­dag kal­ler på inter­na­sjo­nal soli­da­ri­tet. FNs ver­dens­er­klæ­ring slår fast alle men­nes­kers rett til frie ytrin­ger, frie menin­ger og rett til fritt å skaffe seg infor­ma­sjon. Disse ret­tig­he­tene kren­kes i mange land der for­fat­tere for­føl­ges, fengs­les og henrettes.

I Norge har vi fei­ret Ver­dens bok­dag siden 1997. Bok­hand­ler, biblio­tek, sko­ler og for­enin­ger er med på fes­ten. Nor­lis bok­hand­lere på Tor­gall­men­nin­gen har de siste årene mar­kert dagen ved å arran­gere et stort brukt­bok­salg og et lit­te­rært pro­gram til inn­tekt for en huma­ni­tær orga­ni­sa­sjon. I fjor gikk pen­gene til Kir­kens Bymi­sjon, mens i år har vi valgt Stif­tel­sen Egil Raftos Hus.

For mer infor­ma­sjon, se gjerne Raft­ohu­sets nett­si­der.

1 KOMMENTAR

KOMMENTÉR
  1. […] Her i Ber­gen skjer det mye til inn­tekt for Raftohuset! […]

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen