NRK-høringen: Lisens og reklame engasjerer

Finansieringen av NRK har skapt mest debatt blant leserne i startfasen av Vox Publicas åpne netthøring, og spørsmålet om reklame på NRK har engasjert både lesere og inviterte kommentatorer.

Hva mener du?

“Lisen­spen­gene bør fly­ttes til skat­tesed­de­len,” fores­lår Rei­dar Kaar­bø i en kom­men­tar til del 2 i all­mennkringkast­ingsplakat­en. “La de som ser NRK betale,” skriv­er sig­na­turen dajo­mu. Deltak­eren EKH vil der­i­mot beholde lisensen og til og med øke den, “hvis det kan hin­dre ytterligere triv­i­alis­er­ing av NRK sitt pro­gramtil­bud. Tenk om vi kunne erstat­te lot­totreknin­gen med pop­ulærviten­skap,” skriv­er denne kommentatoren.

Høring med spennvidde
Disse eksem­p­lene vis­er noe av spen­nvid­den i kom­mentarene som er kom­met etter at vi i Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen lanserte vår åpne net­thøring om NRKs framtid 11. juli. Start­tid­spunk­tet godt inne i felles­fe­rien viste seg ikke å være noe hin­der for debatt. Tre uker ut i debat­ten er det kom­met over 40 leserkom­mentar­er, og vi har pub­lis­ert fem kom­mentar­er fra inviterte skribenter. 

Flere spe­sial­skrevne artik­ler er på vei, og forhåpentligvis flere leserkom­mentar­er også. Hørin­gen vil som min­i­mum fort­sette fram til 1. sep­tem­ber. Det er fris­ten for å levere høring­sut­talelse til Kul­tur­de­parte­mentet om forslaget til ny all­mennkringkast­ingsplakat. Men høyst sannsyn­lig vil debat­ten føres videre også etter dette tidspunktet.

Lisens fra mange vinkler
Lisens­fi­nan­sierin­gen er temaet som har tiltrukket seg flest leserkom­mentar­er. Det er inn­legg både for og imot ord­nin­gen som sådan, og mange nyanser kom­mer fram. Flere av deltak­erne er inne på finan­sier­ing over stats­bud­sjet­tet som alter­na­tiv til lisensen, en mulighet som også har vært framme i den poli­tiske debatten. 

Sig­na­turen Christof­fer kon­klud­er­er slik i et inn­legg om den pri­vatøkonomiske belast­nin­gen lisensen utgjør for lavin­ntek­ts­grup­per: “Der­for ber jeg mr. Giske inns­tendig om å fly­tte denne usosiale avgiften over til beskat­ning av inntekt og formue.”

Et forslag fra Skule Kar­i­jord om å gjøre en spør­re­un­der­søkelse om lisensen i forbindelse med inn­be­talin­gen, har fått tilslut­ning fra flere. Andre går inn for å erstat­te lisensen med en betal-TV-ord­ning, eller å fjerne lisensen mot at NRK får selge reklame.

Reklame i flere former
Net­topp reklame på NRK er det andre temaet som har engas­jert mest. Flere deltakere har koblet reklame med finan­sierin­gen av NRK generelt. Enkelte, som Finn Sørgård, er irritert over spon­sor­plakatene på NRK, som de anser som reklame. Sig­na­turen Roger peker på det han kaller penge­spill­rekla­men for Rik­sto­to og Norsk Tip­ping: “penge­spill er en friv­il­lig ekstraskatt som tar fra de med lite og minst i sam­fun­net og fun­ger­er som ren innsam­ling til statskas­sa”, skriv­er han.

Andre tar opp det mest aktuelle reklame­spørsmålet knyt­tet til all­mennkringkast­ingsplakat­en, om NRK skal få selge annonser på sine nettsider. Dette er tema også i to av debat­tar­tik­lene om NRK. Hal­l­vard Moe går inn for et helt reklame­fritt NRK. Yng­var Kjus påpeker at det er vanske­lig å trekke skil­let mel­lom hva som bør være ekstrat­jen­ester NRK kan ta penger for, og hva som skal være gratis tilgjen­gelig for alle. Kjus anbe­faler at NRK mark­er­er “svært tydelige lin­jer mel­lom redak­sjonell og kom­mer­siell drift.”

Selv­mot­si­gende plakat?
Vi tar veldig gjerne imot inn­legg som forsøk­er seg på et hel­hetlig blikk på all­mennkringkast­ingsplakat­en og NRKs vilkår. Einar Spurke­land gjør net­topp dette: i en kom­men­tar til delen om et smalt eller bredt NRK kon­klud­er­er han med forslaget innehold­er innbyrdes mot­stri­dende ele­menter. Plakat­en åpn­er for at NRK kan ha samme type tilbud som kom­mer­sielle aktør­er, men innehold­er sam­tidig krav om at NRK blant annet skal formi­dle innsikt og kunnskap til smale og brede grup­per, fremme forståelse mel­lom folkegrup­per og være nyskapende. Spurkeland:

Man kunne gjerne si: Lykke til! Det første punk­tet slår ihjel samtlige andre punk­ter og vil trolig føre til at NRK som plat­tform på nett og i eter­me­di­ene vil gjen­nomgå en kom­mer­siell rev­o­lusjon der seer­tall, lyt­ter­tall og net­tbesøk vil styre programinnholdet.

På dette grunnlaget men­er Spurke­land at plakat­en må omar­bei­des og fokuseres mye mer på at NRK skal være en pub­lic ser­vice kvalitetskanal.

Mye mer å ta av
Det er selvsagt også mange temaer som ikke er tatt opp i de første ukene av den åpne net­thørin­gen. Her er noen forslag for den videre debatten: 

  • Hva for­ven­ter du av NRKs nett-tilbud?
  • Bør NRK trekke pub­likum med i pro­grammene sine? Hvor­dan kan dette i så fall gjøres? (dette er tema for Egil Skogseths artikkel).
  • Hvor­dan bør NRKs tilbud til minoriteter være?
  • Er det rik­tig av NRK å starte en nyhet­skanal på TV nå?

TEMA

N

RK

96 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen