Amnesty International: Militærjuntaen fester grepet

Arrestasjoner av opposisjonelle i Burma fortsetter tross militærjuntaens lovnader.

I følge en ny rap­port fra Amne­sty Inter­na­tio­nal fort­set­ter den vil­kår­lige fengs­lin­gen av oppo­si­sjo­nelle i Burma. Nær­mere 100 men­nesker er arres­tert siden 1. novem­ber. På samme tid garan­terte Gene­ral Than Shwe og hans regime over­for FNs spe­sial­ut­sen­ding, Ibra­him Gambari, at denne prak­si­sen skulle opp­høre.

”Frem­for å gjøre som de lovet har myn­dig­he­tene trap­pet opp jak­ten på lan­dets oppo­si­sjo­nelle,” sier Cat­h­e­rine Baber ved Amne­sty Inter­na­tio­nals avde­ling for Asia og Stil­le­havs­om­rå­det.

FN har gjen­tatte gan­ger uttrykt sin bekym­ring over den men­neske­retts­lige utvik­lin­gen i lan­det. Det mili­tære regi­met har sam­ti­dig fått mas­siv kri­tikk etter­som Gamba­ris tredje plan­lagte besøk til lan­det sta­dig utset­tes. Kra­vet om opp­ret­tel­sen av et bin­de­ledd mel­lom demo­krati­for­kjem­per Aung San Suu Kiy, som fort­satt sit­ter i hus­ar­rest, og mili­tær­jun­taen er kun del­vis inn­fridd. En repre­sen­tant for myn­dig­he­tene ble opp­nevnt til job­ben, men har kun besøkt den 62-år gamle fri­hets­for­kjem­pe­ren 4 gan­ger. Lite skal ha kom­met ut av disse møtene.

Burma, også kalt Myan­mar, har vært under mili­tært dik­ta­tur siden 1962. Par­la­ments­val­get som ble vun­net av Aung San Suu Kyis parti NLD i 1990, ble annu­lert av jun­taen. Suu Kyi har siden sit­tet flere år i hus­ar­rest, og folket utset­tes til dag­lig for grove men­neske­ret­tig­hets­brudd.

TEMA

B

urma

22 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen