Fredelige demonstranter pågrepet i Minsk

Hviterussland befestet denne uken sin stilling som Europas siste diktatur.

Det var i anled­ning den årlige fri­hets­mar­ke­rin­gen, som ble arran­gert 25. mars, at mer 100 demon­stran­ter ble pågre­pet av hvite­rus­sisk opp­rørs­po­liti. Dette mel­der Den Hvite­rus­siske Hel­sing­fors­ko­mité. Blant de pågrepne var foto­jour­na­list og Rafto-venn, And­rej Lian­kje­vitsj og jour­na­list­kol­lega Sia­mion Pjet­sjenko. Begge ble sik­tet for å ha orga­ni­sert og gjen­nom­ført en ulov­lig masse­mønst­ring. Mens først­nevnte nå er løs­latt ble Pjet­sjenko dømt til 15 dagers feng­sel, mel­der den hvite­rus­siske nett­avi­sen ”Nasha Niva”. Begge var til­stede for å dekke mar­ke­rin­gen som nyhets­sak.
 
Men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­ner i Norge har nå gått sam­men, og i fel­les­skap over­sendt et pro­test­skriv til hvite­rus­siske myn­dig­he­ter. Pro­test­skri­vet for­døm­mer regi­mets bru­tale reak­sjon over­for fre­de­lige demon­stran­ter, og uttryk­ker spe­si­ell bekym­ring for medie­nes og jour­na­lis­te­nes kår i Hvite­russ­land. Skri­vet ble under­teg­net av Human Rights House Foun­da­tion, Raft­o­stif­tel­sen, Norske PEN, Den Norske Hel­sing­fors­ko­mite og Norsk Jour­na­list­lag.

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen