Det er bare et spill

Å gjøre en innsats for demokratiet har fått en ny mening med bookmakernes inntreden i valgkampen. Men kan bookmakernes odds på valget brukes til noe annet enn underholdning?

Kom­mer Arbei­der­par­tiet over 32% i stor­tings­val­get? Hvem får flest stem­mer av Frp og Venstre+Høyre+KrF til sam­men? Blir valg­del­ta­kel­sen over eller under 76,5%? Dette er eksemp­ler på utfall man i skri­vende stund kan tippe på hos book­ma­kere som Nor­dic­bet, Beton­Bet, Uni­bet og andre i for­kant av stor­tings­val­get 2009. Når valg­da­gen nær­mer seg vil sann­syn­lig­vis enda flere nett­si­der komme med odds på val­get. Er slik tip­ping nyt­tig til mer enn bare rein under­hold­ning? Etter min mening er det dess­verre ikke det i sær­lig stor grad.

Ulike for­mål
Hvis vi tar utgangs­punkt i for­skjel­lene mel­lom et pre­dik­sjons­mar­ked (som jeg har skre­vet om tid­li­gere) og en book­ma­ker, så er ikke de vel­dig store tek­nisk sett. Begge til­byr sine deltakere/kunder å tippe på utfal­let av en hen­delse, som for eksem­pel et poli­tisk valg. De som del­tar sat­ser pen­ger på et utfall, og risi­ke­rer egne pen­ger i håp om å kunne vinne mer. En vesens­for­skjell mel­lom pre­dik­sjons­mar­ke­der og book­ma­kere er imid­ler­tid at først­nevnte lar per­soner tippe på en hen­delse for at man skal kunne bruke den infor­ma­sjo­nen som pro­du­se­res til noe nyt­tig. En book­ma­ker, der­imot, til­byr odds for å tjene pen­ger på spil­ler­nes inn­sats. Dette gir noen utslag som med­fø­rer at det er vans­ke­lig å bruke en book­ma­kers odds som en reell pre­dik­sjon.

Del­ta­kerne i et pre­dik­sjons­mar­ked del­tar i et null-sumsspill. Til­bake­be­ta­lings­pro­sen­ten er 100; det vil si at like mange kro­ner som set­tes inn av del­ta­kerne blir betalt ut igjen i pre­mier. Der­som en del­ta­ker mener at den gjel­dende pre­dik­sjo­nen bare er noen pro­sen­ter feil, vil hun/han like fullt kunne tjene på å kor­ri­gere pre­dik­sjo­nen ved å kjøpe evt. selge i mar­ke­det. Det fin­nes ikke noen tredje­part som skal ha en del av kaken, og der­for tje­ner man pen­ger også på små kor­ri­ge­rin­ger.

Selve grunn­ideen til book­ma­king er å tjene pen­ger på kun­dene sine inn­sat­ser. Som hoved­re­gel beta­ler book­ma­kerne om lag 90 pro­sent av inn­sat­sen fra kun­dene sine til­bake i gevinst, og behol­der 10 pro­sent selv. For å klare det må de sette odd­sen lavere enn det som er reelt. Et dags­ak­tu­elt eksem­pel er Nor­dic­bets odds på Venstres opp­slut­ning på lands­ba­sis:

Spill: Hvor mange pro­sent av stem­mene får Venstre ved Stor­tings­val­get 2009?

Alter­na­ti­ver
under 5,5% – odds: 1.85
over 5,5% – odds: 1.85

Når odd­sen er 1,85 betyr det at man får til­bake 185 kro­ner for hver hundre­lapp man sat­ser hvis man tip­per kor­rekt utfall. Man tje­ner altså 85 kro­ner netto med en inn­sats på hundre kro­ner.

Hvor mye er så til­bake­be­ta­lings­pro­sen­ten på dette spil­let? Sett at vi sat­ser hundre kro­ner på begge utfal­lene, altså både at Venstre får over 5,5% og at de får under 5,5%. Det sier seg da selv at vi kom­mer til å tape på det ene spil­let, men vinne på det andre. Vi har med andre ord sat­set 200 kro­ner til sam­men, og vin­ner til­bake 185 kro­ner. De res­te­rende 15 kro­nene behol­der book­ma­ke­ren. Nor­dic­bet beta­ler til­bake 185 av 200 kro­ner; deres til­bake­be­ta­lings­pro­sent er der­med på 185/200 = 0,925, eller 92,5 pro­sent.

Siden begge alter­na­ti­vene på Venstres opp­slut­ning er på 1,85, betyr det at book­ma­ke­ren mener det er like stor sjanse for at begge utfal­lene hen­der. Det burde vel bety at sjan­sene er 50/50? Nei, sjan­sene ifølge book­ma­ke­ren er 46/46 (!) Selv om man skulle mene at det er litt større sjanse for at Venstre får over 5,5% pro­sent, så vil man ikke tjene noe på å tippe på det. Ikke før sjan­sene i vir­ke­lig­he­ten er 55–45 vil man tjene pen­ger i det lange løp på å satse pen­ger til 1,85 i odds.

Hva blir kon­se­kven­sen av dette? Jo, den blir at folk unn­la­ter å tippe før det skjer store end­rin­ger mht Venstres opp­slut­ning. Der­med blir det store feil­mar­gi­ner på ”pre­dik­sjo­nen”. (På øko­no­mi­språ­ket heter det at det ikke er et effi­si­ent mar­ked.)

En annen ting er at odd­sen kan end­res under­veis, mens alter­na­ti­vene for­blir de samme hele veien. I vårt eksem­pel med Venstre er det altså odd­sen på over/under 5,5% som kan end­res – fra for eksem­pel 1,85 til 2,1 – , mens de to alter­na­ti­vene fort­satt blir værende «over eller under 5,5%». Hadde man beholdt odd­sen likt, og i ste­det end­ret pro­sent­opp­slut­nin­gen, kunne man til enhver tid ha sett hvor book­ma­kerne mener det er mest sann­syn­lig at resul­ta­tet ender.

Ikke etter­ret­te­lig
Nok et moment som gjør book­ma­ker­nes odds mindre egnet til ana­ly­ser av poli­tiske valg­kam­per er at book­ma­kerne gene­relt er uvil­lig til å vise end­rin­ger i odd­sen over tid. Det kan hende at odds­set­terne i noen til­fel­ler har sett at de har bom­met på sine esti­ma­ter, eller at det har skjedd ting under valg­kam­pen som med­fø­rer at odd­sen har måtte jus­te­res. Slike end­rin­ger blir imid­ler­tid ikke all­ment til­gjen­ge­lig, angi­ve­lig av for­ret­nings­mes­sige årsa­ker. De som er inter­es­sert i å stu­dere et par­tis antatte vel­ger­opp­slut­ning under valg­kam­pen – for eksem­pel for å iden­ti­fi­sere hen­del­ser som påvir­ket resul­ta­tet – vil der­for ha store pro­ble­mer med å skaffe seg det data­ma­te­ria­let de tren­ger. I et pre­dik­sjons­mar­ked er slike data som regel all­tid til­gjen­ge­lig for alle. Det hadde også vært gle­de­lig der­som book­ma­kerne selv kunne gjøre odds­his­to­rik­ken under­veis i valg­kam­pen til­gjen­ge­lig for sine kun­der og andre inter­es­serte.

For å opp­sum­mere: ”Geby­ret” som book­ma­kerne tren­ger for å få inn­tek­ter for­hind­rer odd­sen fra å fange opp mindre kor­ri­ge­rin­ger under­veis. Der­for kan man ikke stole på at odd­sen gir et full­sten­dig rik­tig bilde av hva som kom­mer til å skje på valg­da­gen. Å foreta his­to­riske stu­dier av end­rin­ger i pre­dik­sjo­nen er dess­uten vans­ke­lig etter­som book­ma­kere ikke har inter­esse av å dele slik infor­ma­sjon med andre.

Like­vel, de som føl­ger med på odd­sen under­veis i valg­kam­pen vil kunne til­egne seg en grov over­sikt over par­ti­ers sjan­ser på valg­da­gen. Og dess­uten; det er artig.

Ps: Paul Chaf­fey har også nylig blog­get om dette temaet.

TEMA

S

torting
svalget
2009

19 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

6 KOMMENTARER

KOMMENTÉR
 1. Er du sjok­kert over at det ikke er over 2 i odds ved hel­gar­de­ring ?

  Lotto er et spill for folk som ikke kan regne.
  Mitt tips til deg er å slutte med det.

 2. Hei Haa­kon,

  jeg for­står ikke ut fra kom­men­ta­ren din hva du kri­ti­se­rer ved inn­leg­get. Kan du utdype?

 3. Jeg syns bare det var et rart inn­legg.
  Selv­føl­ge­lig tar spill­sel­ska­pene mar­gi­ner slik at de tje­ner pen­ger.
  Noe annet ville vært å gi bort pen­ger og det er det få som dri­ver med.
  Der­for syns jeg det hele var en litt under­lig greie, og om det irri­te­rer deg så er det et tips å holde seg borte.

  Det var ikke mer enn det ;)

 4. Hei

  For­står jeg deg rett hvis jeg sier at der en menings­må­ling har en feil­pro­sent på 1–2% vil en odds­be­reg­ning ha en feil­mar­gin som er lik book­ma­ke­rens mar­gin?

  Det er jo et vel­dig godt poeng og rik­tig tanke­vek­kende. Jeg har i hvert­fall aldri tenkt på det som en feil­mar­gin før. (Det bør dog til­føyes at jeg aldri gam­bler, så odds­be­reg­ning er ikke et felt hvor jeg har mye tre­ning)

  Takk for en god, infor­ma­tiv blogg.

 5. Ja, det er natur­lig at spill­sel­ska­per tar mar­gi­ner, og nei, det irri­te­rer meg ikke.

  Mitt poeng er at etter­som de gjør det så vil det gjøre det vans­ke­li­gere å bruke odd­sen til annet enn under­hold­ning. For spill­sel­ska­pene er ikke det noe pro­blem, da de ikke har andre ambi­sjo­ner enn dette.

  Imid­ler­tid er det noen som ten­ker seg at odd­sen de har på val­get kan bru­kes til noe annet, nem­lig pre­dik­sjo­ner av resul­ta­tet. Dette er i utgangs­punk­tet ingen dum tanke, men i mitt inn­legg påpe­ker jeg grun­ner for at de ikke fun­ge­rer opti­malt som pre­dik­sjo­ner. Og så leg­ger jeg til hvor­dan det kunne ha blitt bedre *der­som* man var inter­es­sert i å bruke spill­sel­ska­pe­nes odds til dette for­må­let.
  Jeg kre­ver ikke at spill­sel­ska­pene skal gjøre slike end­rin­ger, bare påpe­ker at jeg synes det hadde gjort det mer inter­es­sant for en stats­vi­ter.

 6. Hei Håvard,

  takk for hyg­ge­lig til­bake­mel­ding.

  Når jeg skri­ver «feil­mar­gin» på pre­dik­sjo­nen, så er det kan­skje litt ville­dende siden ordet også bru­kes ifbm menings­må­lin­ger. En feil­mar­gin på en menings­må­ling til­sva­rer sling­rings­mon­net man må ta i betrakt­ning når man tar ste­get fra å spørre et utvalg i befolk­nin­gen til å hevde at deres parti­pre­fe­ran­ser reflek­te­rer parti­pre­fe­ran­sene til alle vel­gerene i Norge.

  Det jeg mener med feil­mar­gin i dette inn­leg­get, er at hvis man mener det er 53% sjanse for at Venstre kom­mer over 5,5 pro­sent, og 47% sjanse for at de kom­mer under, så har man ingen øko­no­miske inci­ta­men­ter for å sette pen­ger på noen av alter­na­ti­vene. Der­for blir odd­sen stå­ende likt på begge utfal­lene, og gir inn­trykk av at det er 50/50 sjanse for at Venstre hav­ner over.

  Selv om «alle» skulle mene at sjan­sen var 53/47 og ikke 50/50, så ville odd­sen ha blitt stå­ende og vist 50/50. Altså er det en risiko for at odd­sen viser den fak­tiske opp­fat­nin­gen feil med noen pro­sen­ter.

  Slik sett har du rett i at du kan si det på den måten du gjør. Men her er det på sin plass å under­streke at mens en parti­må­ling viser et par­tis opp­slut­ning, så reflek­te­rer ofte et odds­spill en sann­syn­lig­het for en gitt opp­slut­ning. De måler altså ikke det samme. 

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen