Hvordan sikre kvalitetsjournalistikk i fremtiden?

Mediekommentator og Klassekamp-redaktør forsøker å svare i Bergen fredag denne uken.

Medie­kom­men­ta­tor Sven Egil Omdal inn­le­der fre­da­gens semi­nar, som begyn­ner kl.12.15. Inn­leg­get blir kom­men­tert av Klasse­kam­pens redak­tør Bjør­gulv Braa­nen.

Medie­mar­ke­det er som kjent i end­ring, og mange fryk­ter for hva som vil skje med den seriøse jour­na­lis­tik­ken. Papir­avi­se­nes øko­nomi skran­ter som følge av les­er­flukt og svik­tende annonse­inn­tek­ter, og nett­ut­ga­vene har fore­lø­pig ikke store nok musk­ler til å overta papir­avi­se­nes tid­li­gere posi­sjon. Mange hev­der det er på tide å tenke nytt rundt finan­sie­ring av jour­na­lis­tikk, og Omdal er en av dem som opp­ford­rer til radi­kal nytenk­ning. Som Vox Pub­lica har skre­vet tid­li­gere fore­slår Omdal å la deler av presse­støt­ten gå til enkelt­jour­na­lis­ter for å sikre at den seriøse jour­na­lis­tik­ken over­le­ver. Omdal er for tiden også enga­sjert i et pro­sjekt i regi av Insti­tutt for Infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap ved UiB som skal se på nett­opp jour­na­lis­tik­kens nye vil­kår (se inter­vju i På Høy­den).

Vox Pub­lica vil dekke semi­na­ret, og stu­den­ter fra film- og TV-pro­duk­sjon ved Insti­tutt for infor­ma­sjons- og medie­vi­ten­skap plan­leg­ger å gjøre video­opp­tak av hele arran­ge­men­tet som vil bli lagt ut her — nær­mere infor­ma­sjon kom­mer (live-stre­am­ing er imid­ler­tid ikke plan­lagt).

OPPDATERING: Les refe­rat og se video fra semi­na­ret.

TEMA

J

ournali
stikk

107 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen