Kraftledninger fordelt på fylker — som regneark

Det er ikke bare i Hardanger det bygges kraftlinjer. En liten oversikt over datakilder.

Utbyg­gin­gen av strøm­net­tet i Har­dan­ger — Sima-Samnanger — ska­per igjen over­skrif­ter. I mor­ges stop­pet Stat­nett byg­gin­gen av den første del­tra­seen mid­ler­ti­dig etter at aksjo­nis­ter duk­ket opp på anleggsstedet.

Sam­ti­dig pre­sen­te­rer Dags­avi­sen en menings­må­ling fra TNS-Gallup som viser at et fler­tall av norske strøm­kun­der øns­ker utbyg­gin­gen vel­kom­men. 55 pro­sent er for Hardanger-utbyggingen, mens 25 pro­sent er mot. Målin­gen viser også at 62 pro­sent av strøm­kun­dene mener at hen­sy­net til å begrense klima­end­rin­gene må gå foran natur­vern­hen­syn, ifølge avisen.

Men det er ikke bare i Har­dan­ger det er kraft­lin­jer under byg­ging, eller hvor det er søkt om kon­se­sjon for utbyg­ging. Nor­ges vassdrags- og energi­di­rek­to­rat (NVE) har en søk­bar over­sikt over kon­se­sjons­sa­ker for nett­pro­sjek­ter. Her kan en velge mel­lom å se på saker som er under behand­ling, saker som er fer­dig behand­let, og saker som er på høring. Doku­men­tene i hver enkelt sak er pub­li­sert i pdf-format, inklu­dert en kart­fram­stil­ling av tra­seen.

Dette kan imid­ler­tid gjø­res bedre. Her er det å håpe at NVE vil legge ut selve kart­da­ta­ene (koor­di­na­ter) for hver kon­se­sjons­sak, slik at for eksem­pel lokale og regio­nale medier let­tere kan lage gode pre­sen­ta­sjo­ner av disse vik­tige sakene. Slik kan den demo­kra­tiske hørings­pro­ses­sen for­bed­res. På egne nett­si­der skri­ver NVE at de prø­ver å gjøre data mest mulig til­gjen­ge­lig «for eta­tar og andre med tenes­te­lege behov». Det er vans­ke­lig å se at kraft­sy­s­tem­data må for­be­hol­des eta­ter (selv om enkelte typer data anta­ke­lig skjer­mes av sikkerhetshensyn).

Noe data fin­nes. NVE har en tabell over kraft­led­nings­net­tet for­delt på fyl­ker. Jeg har hen­tet den ut fra nett­si­den og gjort den til­gjen­ge­lig som et Google­doc regne­ark, hvor­fra data kan eks­por­te­res i ulike formater.

OBS: Dette er helt sik­kert ikke en full­sten­dig over­sikt over til­gjen­ge­lige data om kraft­net­tet. For eksem­pel har natur­lig­vis Stat­nett mye infor­ma­sjon. Sel­ska­pet har nylig pub­li­sert en inves­te­rings­plan for strøm­net­tet fram mot 2020.

Kjen­ner du til andre data­kil­der om strøm­net­tet? Si fra i kom­men­tar­fel­tet, på e-post eller via Twit­ter.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

5 KOMMENTARER

KOMMENTÉR
 1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Vox Pub­lica, Offent­lige data. Offent­lige data said: Kraft­led­nin­ger for­delt på fyl­ker — som regne­ark: Det er ikke bare i Har­dan­ger det byg­ges kraft­lin­jer. En liten ove… http://bit.ly/aZLsam […]

 2. Uten å være skrå­sik­ker har vel dette litt med hvor­dan Kart­ver­ket ser på saken. Så vidt jeg vet så har ikke de «frie» data, og det er vel disse Stat­nett bruker.

  Bare en tanke.

 3. Kraft­sys­te­met er defi­nert som kri­tisk infra­struk­tur for Norge fordi kon­se­kven­sene av og ikke kunne trans­por­tere strøm fra A til B kan bli svært store for sam­fun­net. For å beskytte kraft­sys­te­met mot eksem­pel­vis sabo­ta­sje, er hoved­re­ge­len at detal­jert infor­ma­sjon om sentral- og regio­nal­net­tet ikke skal offent­lig­gjø­res. Dette er spe­si­fi­sert i for­skrift om bered­skap i kraft­for­sy­nin­gen, kapit­tel 6.

  I prak­sis betyr det at vi ikke kob­ler sam­men infor­ma­sjon om den fysiske plas­se­rin­gen av kraft­tra­seer med infor­ma­sjon om spen­nings­nivå eller overføringskapasitet.

  Det er åpning for at det blir gitt mer detal­jert infor­ma­sjon ved behov. Dette skjer eksem­pel­vis i sam­men­heng med offent­lige hørin­ger knyt­tet bygge­søk­na­der, men over en begren­set tids­pe­riode per sak.

  En over­sikt over sentral- og regio­nal­net­tets led­nings­tra­seer fin­ner du i NVE-Atlas, en kart­tje­neste fra NVE som inn­e­hol­der mye inter­es­sant kartdata.

  Mvh
  Erik John­sen
  Råd­gi­ver — NVE

  • Mange takk for svar fra NVE, John­sen. Det er ikke vans­ke­lig å for­stå at sik­ker­hets­hen­syn tas her. Men hvis begrens­nin­gene som lig­ger i at infor­ma­sjon om kraft­tra­se­enes plas­se­ring ikke skal kob­les med spenningsnivå/kapasitet over­hol­des — er det da noe til hin­der for å gjøre koor­di­na­ter for tra­se­ene til­gjen­ge­lig? Når de uan­sett er pub­li­sert i NVE-atlaset?

 4. Bekla­ger sent svar. Koor­di­na­tene til tra­se­ene vil nok ikke bli fri­gitt av sik­ker­hets­hen­syn (inn­til videre). Så sies det at lin­jene alle­rede er plas­sert i NVE Atlas, samt at disse kan plot­tes utfra egne obser­va­sjo­nen og at det der­for er mulig å skaffe til veien koor­di­na­tene uansett.

  Sva­ret er at det er mulig å selv skaffe til veien koor­di­na­tene, enten via NVE Atlas eller å gå/fly langs tra­se­ene med en GPS, men det kre­ver en bety­de­lig egen­s­inn­sats. Vi vur­de­rer den fak­tiske plas­se­rin­gen av regional- og sen­tral­net­tet som sen­si­tiv infor­ma­sjon, og koor­di­na­ter er der­for ikke til­gjenge­lig­gjort for viderebruk.

  Det skal av sik­ker­hets­mes­sige årsa­ker ikke være for lett, kort og godt.

  NVE sit­ter på mye data som kan til­gjenge­lig­gjø­res for videre­bruk, men hva vi vil prio­ri­tere først samt hvor lang eller kort tid det vil ta oss å gjøre dette, er fore­lø­pig uklart. Vi tar gjerne i mot inn­spill og øns­ker, og når jeg har noe mer kon­kret å for­telle kan vi komem til­bake til dette.

  Mhv
  Erik John­sen
  Senior­råd­gi­ver — NVE

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen