Tabellene fra statsbudsjettet 2011 — som regneark

For første gang er tabellene i "Gul bok" tilgjengelig for nedlasting i regneark- og csv-format.

I dag er hele medie-Norge intenst opp­tatt av stats­bud­sjet­tet for 2011. Det blir nes­ten for mye av det gode når poli­ti­kere og kom­men­ta­to­rer strør om seg med tall og pro­sen­ter i øst og vest. 

Men hva om du øns­ker å se eks­tra nøye på tal­lene i fred og ro? Og kan­skje til og med regne litt på tall­rek­kene som Finans­de­par­te­men­tets hardt arbei­dende stab har pus­let sam­men? Eller du føler deg vir­ke­lig even­tyr­lys­ten og klør etter å lage egne pre­sen­ta­sjo­ner av tal­lene? Da har du hatt en jobb foran deg, for stats­bud­sjet­tet — «Gul bok» for de inn­vidde — har vært «read-only». Helt til nå. I for­bin­delse med fram­leg­gel­sen av 2011-bud­sjet­tet lan­serte Finans­de­par­te­men­tet i dag en god nyhet: 


Som det er lett å se av over­sik­ten: Her er det flust av nøk­kel­tall om det norske sam­fun­net. «Folke­tryg­dens utgif­ter og inn­tek­ter» (syke­pen­ger, pen­sjon…) leg­ger for eksem­pel tunge pre­mis­ser for bud­sjett-hel­he­ten.

Du fin­ner fore­lø­pig ikke alt mate­riale fra stats­bud­sjet­tet her. Data fra fag­de­par­te­men­te­nes bud­sjet­ter skal også bli til­gjen­ge­lig etter hvert, for­tel­ler senior­råd­gi­ver og nett­re­dak­tør Tor Mar­tin Bærum i Finans­de­par­te­men­tet.

Nasjo­nal­bud­sjet­tet leg­ges fram sam­ti­dig med stats­bud­sjet­tet. Dette er regje­rin­gens rede­gjø­relse for hoved­lin­jer i den øko­no­miske poli­tik­ken og utsik­tene for øko­no­mien fram­over. Tabel­lene her­fra er til­gjen­ge­lig for ned­las­ting på samme måte som fra stats­bud­sjet­tet, og dette til­bu­det har fak­tisk eksis­tert i noen år alle­rede.

PS: Hvis du fort­satt fore­trek­ker å lese «Gul bok» fra perm til perm — her er den i pdf-for­mat.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

KOMMENTÉR
  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Vox Pub­lica, Offent­lige data. Offent­lige data said: Tabel­lene fra stats­bud­sjet­tet 2011 — som regne­ark: For første gang er tabel­lene i «Gul bok» til­gjen­ge­lig for nedla… http://bit.ly/cVdjjT […]

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen