BBC kutter nettilbudet

Med presset økonomi lanserer BBC omfattende omlegging på nett.

I okto­ber 2010 skjedde det noe uvan­lig i bri­tisk medie­po­li­tikk. Den nye regje­rin­gen, repre­sen­tert ved det kon­ser­va­tive par­ti­ets kul­tur­mi­nis­ter Jeremy Hunt, gikk i for­hand­lin­ger med BBC om all­menn­kring­kas­te­rens finan­sie­ring. Det uvan­lige var at dette skjedde uten­for den faste revi­sjo­nen av BBCs opp­drag, og at par­tene ble enige i løpet av et par-tre dager. Nor­malt bru­ker de et par år. Resul­ta­tet av for­hand­lin­gene var at lisen­sen ble fros­set på dagens nivå de seks neste årene, og at denne lisen­sen skal dekke noen ny pos­ter — inklu­dert BBC World Ser­vice (fra 2014) og deler av den wali­siske kana­len S4C. Inn­tryk­ket var at BBC kom dår­lig ut, selv om lig­nende kutt ble pålagd andre deler av offent­lig sek­tor i Stor­bri­tan­nia.

De siste ukene har vi sett noen direkte kon­se­kven­ser av den nye øko­no­miske situa­sjo­nen. BBC World Ser­vice, som altså har vært Stor­bri­tan­nias radio­kring­kas­ter ret­tet mot utlan­det siden 1932, får 16 pro­sent mindre å rutte med. Fore­lø­pig er resul­ta­tet sten­ging av sen­din­ger på fem språk.

Omtrent sam­ti­dig så vi en mer indi­rekte kon­se­kvens av BBCs nye siti­ua­sjon, nem­lig en lenge annon­sert, ny inter­nett­s­tra­tegi. Etter et drøyt tiår med eks­pan­sjon — og mange ulike mer eller mindre vel­lyk­kede eks­pe­ri­ment — skal BBC nå kon­sen­trere seg om fem «hoved­pro­dukt­grup­per» på nett:

  • Nyhe­ter, sport og vær
  • Den audio­vi­su­elle nett­ap­pli­ka­sjo­nen iPlayer og TV
  • Radio og musikk
  • Til­bud til barn
  • Udan­ning og kunn­skap

Ikke akku­rat smale beteg­nel­ser, dette. En kan kan­skje lure på hva en all­menn­kring­kas­ter kan finne på som ikke pas­ser i en av disse sek­kene. Sva­ret er i hvert fall en ganske omfat­tende liste: Halv­par­ten av BBCs 400 del­nett­ste­der skal stenges eller flyt­tes, stoff som ikke er nyhe­ter skal vekk fra dis­trikts­til­bu­det, det skal bli mindre under­hold­nings­bran­sje­nyhe­ter, færre nyhets­blog­ger, mindre sports­ny­he­ter og færre direkte sports­over­fø­rin­ger. I til­legg skal flere del­til­bud auto­ma­ti­se­res, og enkelt­stå­ende dis­ku­sjons­fora skal vekk. BBC lover også blant annet å ikke selv starte sosiale nett­verks­tje­nes­ter eller nett­lek­sika, eller inves­tere i eks­klu­sive sports­ret­tig­he­ter for net­tet. Alt i alt skal bud­sjet­tet for BBC på nett ned 25 pro­sent.

Det er flere inter­es­sante aspekt ved denne nye stra­te­gien. Den kom­mer etter flere år med fei­der der kom­mer­si­elle kon­kur­ren­ter har krevd måte­hold fra den offent­lig finan­sierte insti­tu­sjo­nen. Selv om stra­te­gien altså også ses i lys av BBCs nye ram­me­vil­kår under nye sty­res­mak­ter, er det grunn til å tro at noe lig­nende kan skje i Norge. Det blir også inter­es­sant å se hvor­dan den offent­lig finan­sierte ikke-kom­mer­si­elle insti­tu­sjo­nen i tiden fram­over vil for­holde seg til kom­mer­si­elle sosiale nett­verk som Face­book, eller til Twit­ter og YouT­ube for den del. En mer umid­del­bar kon­se­kvens er at en hel masse nett­inn­hold står i fare for å for­svinne: «The mate­rial taken off­line is sto­red for future refe­rence, or deleted alto­gether», meldte nem­lig BBC Online. Det er ikke en hold­ning som rimer med en hel­het­lig stra­tegi for nett­sat­sing.

TEMA

A

llmennk
ringkas
ting

61 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

1 KOMMENTAR

KOMMENTÉR
  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Olav A. Øvrebø, Vox Pub­lica. Vox Pub­lica said: Pres­sens pris: BBC kut­ter nettil­bu­det http://bit.ly/eOy9rN […]

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen