Datajournalistikk: Ikke bare for store medier

Haramsnytt avdekket mønstre i kommunepolitikken, "svart på kvitt".

Lokal­avi­sen Haram­snytt kom­mer ut tirs­dag og fre­dag, dek­ker Haram og Sand­øy i Møre og Roms­dal og had­de i 2009 et opp­lag på 2803 eksemp­la­rer.

Et opp­slag (pdf) avi­sen brak­te i mai i fjor viser at data­jour­na­lis­tikk ikke behø­ver å være for­be­holdt de sto­re og res­surs­ster­ke redak­sjo­ne­ne. Jour­na­list Wil­ly Haram øns­ket å se nær­me­re på par­ti­enes akti­vi­tet og gjen­nom­slag i kom­mune­sty­ret i Haram. Han gjor­de hele job­ben med data­inn­sam­ling og ana­ly­se selv. Her er hans egen beskri­vel­se:

«Det førs­te eg gjor­de var å kon­tak­te kom­mu­nen for å få til­gang til ved­taka i kom­mune­sty­ret dei tre sis­te åra. Det gjekk fint. Der­et­ter star­ta arbei­det med regist­re­ring av ved­taka. Eg star­ta med 2007, og for kvart ved­tak noter­te eg kva par­ti som had­de kome med fram­legg, og fel­les­fram­legg. Der­et­ter under­søk­te eg kva ved­tak som fekk fleir­tal og der­med gjen­nom­slag i kom­mune­sty­ret. Regist­re­rin­ga skjed­de med penn og papir. Då eg var fer­dig med alle tre åra, tas­ta eg tala inn i flei­re regne­ark, for­delt på fram­legg, fel­les­fram­legg, gjen­nom­slag, år og poli­tisk par­ti.

Data­jour­na­lis­tikk i Haram­snytt.


Til dømes had­de eg eit regne­ark for «fram­legg». Sta­ti­stik­ken syn­te mel­lom anna at eit av oppo­si­sjons­par­tia had­de kome med flei­re fram­legg enn det par­ti­et med flest repre­sen­tan­tar i kom­mune­sty­ret. Saman­lik­na eg dei tala med regne­ar­ket for «gjen­nom­slag» fann eg at sjølv om oppo­si­sjons­par­ti­et var aktivt med i kom­mune­sty­ret, had­de dei lite gjen­nom­slag. Det er vel kan­skje ikkje anna å ven­te, men med den­ne meto­den fekk inn­byg­gja­ra­ne og det poli­tis­ke mil­jø­et sjå fak­ta, svart på kvitt.

Men kan­skje vel så vik­tig som å vise kva par­ti som fekk mest eller minst gjen­nom­slag, var å avslø­re at flei­re av par­tia var slø­ve med å kome med fram­legg, og på den måten var lite akti­ve i den prak­tis­ke poli­tik­ken. Når alle data var på plass var det ber­re å skri­ve ut saka, og pre­sen­te­re tala. Ved­tak i sam­band med kon­sti­tu­e­rin­ga var ikkje med i sta­ti­stik­ken eg laga.»

Ikke uven­tet van­ket det mest ros fra de poli­ti­ker­ne som kom best ut av data­grunn­la­get, for­tel­ler Haram.

Man kun­ne godt ten­ke seg at kom­mu­nen gjor­de til­gjen­ge­lig data­grunn­la­get Wil­ly Haram har gravd fram, slik at han kun­ne gå rett på ana­ly­sen. Han har imid­ler­tid ikke fått noen sig­na­ler om at noe slikt er på gang ennå.

En kikk på Haram kom­mu­nes nett­sted viser for øvrig at inn­byg­ger­ne kan fin­ne fram til saks­do­ku­men­ter fra kom­mune­sty­ret og and­re orga­ner. Kom­mu­nen har også post­jour­nal lig­gen­de ute på nett­ste­det, men ellers sav­nes infor­ma­sjon om og til­gang til data­kil­der.

Kil­der
Opp­sla­get fra Haram­snytt er pre­sen­tert i LLAs ide- og kunn­skaps­bank. Wil­ly Harams pro­sjekt­be­skri­vel­se sto først i et blogg­inn­legg om åpne data og data­støt­tet jour­na­lis­tikk på Ori­go-blog­gen.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

2 KOMMENTARER

  1. […] This post was men­tio­ned on Twit­ter by Thor Bjar­ne Bore and Offent­li­ge data, Vox Pub­li­ca. Vox Pub­li­ca said: Fak­ta først: Data­jour­na­lis­tikk: Ikke bare for sto­re medi­er http://bit.ly/hXWlr6 […]

  2. […] Les også: Data­jour­na­lis­tikk ikke bare for sto­re medi­er (eks­tern len­ke: vox pub­li­ca) […]

til toppen