Verdensbanken og åpne data: Et forbilde

Klima, økonomi, utvikling -- Verdensbanken har dataene og deler dem ut.

«Vårt mål er åpne data, åpen kunn­skap og åpne løs­nin­ger», pro­kla­merte Ver­dens­ban­kens pre­si­dent Robert B. Zoel­lick i 2010. Orga­ni­sa­sjo­nens nye giv inne­bæ­rer å dele alle data­kil­der den sam­ler inn. Det er ikke lite: fat­tig­dom, utdan­ning, ulik­het, helse — kort sagt alle nøk­kel­in­di­ka­to­rene for utvik­ling.

Klima­data er også et stort sat­sings­om­råde. I en egen kunn­skaps­por­tal om klima­end­rin­ger sam­ler Ver­dens­ban­ken mange av de vik­tigste data­kil­dene på fel­tet. Data­ene kan visu­ali­se­res i kart og gra­fikk, og de er også til­gjen­ge­lig for ned­las­ting og videre­bruk i tråd med prin­sip­pene for åpne data. Ver­dens­ban­ken øns­ker å gjøre por­ta­len til et kom­plett sam­ling av data, verk­tøy og kunn­skap om klima. Blant kom­mende til­bud er visu­ali­se­ring i høy opp­løs­ning av klima­end­rin­ger og –kon­se­kven­ser, basert på en rekke ulike klima­mo­del­ler.

For utvik­lere og data­jour­na­lis­ter til­byr Ver­dens­ban­ken API-er. De arran­ge­rer også kon­kur­ran­ser med rause pre­mier. Akku­rat nå pågår Apps for Climate, der inn­le­ve­rings­fris­ten er 16. mars. Første­pre­mien er på 15.000 dol­lar.

I fjor var utvik­ling temaet for en apps-kon­kur­ranse. Blant vin­nerne av Apps for devel­op­ment var visu­ali­se­rings­verk­tøy, spill­ba­serte inter­ak­tive løs­nin­ger og en mobil­ap­pli­ka­sjon med helse­opp­lys­nin­ger bereg­net på gra­vide.

Blogg­inn­leg­get er pub­li­sert i sam­ar­beid med nett­ma­ga­si­net Energi og Klima.

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

KOMMENTÉR

Skriv en kommentar

Bidra til god debatt - skriv under fullt navn. Se våre kommentarregler.

Abonner på kommentarer
til toppen