Helseminister Høie mottok utredning om helseprioritering

Helseminister Bent Høie mottok i dag utredningen fra Helseprioriteringsutvalget. Utvalget brukte Medborgerpanelet til å spørre hva folk mener om temaet.

I dag kom utred­nin­gen som Helse- og omsorgs­de­par­te­men­tet had­de bestilt om prio­ri­te­rin­ger i helse­ve­se­net. Ledet av Ole Frit­hjof Nor­heim har Helse­prio­ri­te­rings­ut­val­get vur­dert over­ord­ne­te prin­sip­per for hvor­dan og hvor­for helse­ve­se­net bør prio­ri­te­re mel­lom pasi­en­ter som tren­ger behand­ling.

Med­bor­ger­pa­ne­lets del­ta­ke­re har vært del av det beslut­nings­grunn­la­get utval­get benyt­tet seg av, da de vår­en 2013 svar­te på fle­re spørs­mål omkring hvor­dan inn­byg­ger­ne i Nor­ge ten­ker omkring prio­ri­te­ring.

Medborgerpanelet leverte rapport til Helseprioriteringsutvalget om hva innbyggerne i Norge mener om prioritering i helsesektoren. (ill: John Ivar Roald­set)

Med­bor­ger­pa­ne­let lever­te rap­port til Helse­prio­ri­te­rings­ut­val­get om hva inn­byg­ger­ne i Nor­ge mener om prio­ri­te­ring i helse­sek­to­ren. (ill: John Ivar Roald­set)

Sva­re­ne deres resul­ter­te i en Med­bor­ger­pa­nel­rap­port, skre­vet av Eli­sa­beth Ivar­sfla­ten og John Ivar Roald­set i sam­ar­beid med Svein­ung Arne­sen, Corne­li­us Cap­pe­len og Berit Rok­ne. Rap­por­ten kan las­tes ned i sin hel­het (pdf). I opp­sum­me­rin­gen står det blant annet at:

De fles­te er vil­li­ge til å bru­ke mye res­sur­ser på helse og man­ge opp­fat­ter at en ikke kan gjø­re alle nyt­ti­ge behand­lin­ger med de til­gjen­ge­li­ge res­sur­se­ne. Inter­es­sant nok, synes et fler­tall at det er greit at det tas kost­nads­hen­syn ved valg av behand­ling i helse­ve­se­net, i alle fall så fremt det­te med­fø­rer at and­re pasi­en­ter får behand­ling som ellers ikke vil­le fått det. I tråd med det­te fin­ner vi også at så len­ge pasi­en­te­ne blir til­budt en «nes­ten like god» behand­ling og fri­gjor­te res­sur­ser kom­mer and­re pasi­en­ter til gode, er det et klart fler­tall som aksep­te­rer avslag på fore­truk­ket behand­ling. Under­sø­kel­sen viser fak­tisk omtrent like stor aksept for avslag av sli­ke årsa­ker som for rent medi­sinsk­fag­lig begrun­ne­de avslag. Et annet sen­tralt og vik­tig funn er at pro­ses­sen som føl­ges og blir kom­mu­ni­sert har betyd­ning for om avslag på fore­truk­ket behand­ling aksep­te­res. Vi fin­ner at fle­re respon­den­ter aksep­te­rer et avslag der­som det er for­ank­ret i nasjo­na­le eks­per­ter­ters enig­het og etter involve­ring av pasi­ent­or­ga­ni­sa­sjo­ner enn der­som avsla­get beror på legens vur­de­ring ale­ne.

Hele presse­kon­fe­ran­sen lig­ger ute på Regje­rin­gens sider, og utval­gets utred­ning (NOU 2014:12) er også til­gjen­ge­lig.

TEMA

N

orsk me
dborger
panel

7 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen