Nyhetsbrev fra Vox Publica: Facebook og mediene

Konkurrent og trafikk-kilde – stor serie om norske mediers forhold til Facebook. Og et tilbakeblikk på Marcus Thrane og ytringsfriheten.

Et litt anner­le­des nyhets­brev fra oss den­ne gan­gen: Inno­va­sjons­di­rek­tør Pål Ned­re­got­ten i Ame­dia har dyk­ket dypt ned i data­ene for å bely­se nors­ke medi­ers pro­ble­ma­tis­ke rela­sjon til en av net­tets gigan­ter. I en serie på tre grun­di­ge ana­ly­ser viser Ned­re­got­ten at Face­bo­oks betyd­ning for nors­ke nett­me­di­ers dis­tri­bu­sjon ofte over­dri­ves. Og hvor treff­sik­re er egent­lig de «mål­ret­te­de» Face­bo­ok-annon­se­ne?

Nye artik­ler
Medie­ne og Face­bo­ok: It’s com­pli­cated
Det er vans­ke­lig å beskri­ve rela­sjo­nen mel­lom nors­ke medi­er og Face­bo­ok på en annen måte. Vi els­ker tra­fik­ken de sen­der til oss. Vi hater at de stik­ker av med pen­ge­ne. Av Pål Ned­re­got­ten

For­si­den er ikke død. Leve for­si­den
Medie­ne og Face­bo­ok, del 1: Nors­ke nett­bru­ke­re opp­fø­rer seg ikke som ame­ri­kans­ke nett­bru­ke­re. Av Pål Ned­re­got­ten

Face­bo­ok: En brann­sprøy­te med tra­fikk. Eller hvor­dan det nå var.
Medie­ne og Face­bo­ok, del 2: Tra­fik­ken nors­ke nett­me­di­er får fra Face­bo­ok er bety­de­lig, men and­re dis­tri­bu­sjons­ka­na­ler er vik­ti­ge­re. Av Pål Ned­re­got­ten

Penge­ma­ski­nen: Face­bo­ok som annonse­me­di­um
Medie­ne og Face­bo­ok, del 3: Magi eller kunn­skap – hva vet vi om hvor godt annon­ser fak­tisk vir­ker? Av Pål Ned­re­got­ten

Offent­lig­he­tens his­to­rie
Arbei­der-For­enin­ger­nes Blad – stem­men til de stem­me­løse
Mar­cus Thra­nes for­søk på å etab­le­re en mer inklu­de­ren­de og demo­kra­tisk offent­lig­het ble ned­kjem­pet, men har etter­latt ver­di­ful­le spor av menig­manns syn på poli­tikk og ytrings­fri­het. Av Mona Ringvej

Følg også Vox Pub­li­ca på Twit­ter og på Face­bo­ok.

Hil­sen Vox Pub­li­ca-redak­sjo­nen.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen