Finn arter, finn teiner, finn øl: Vinnerne av #hack4no

Et spill for å registrere arter, en app for å bli kvitt spøkelsesteiner og et interaktivt ølkart vant #hack4no 2015.

#hack4no 2015 gikk av sta­be­len på Høne­foss fre­dag og lør­dag 5. og 6. juni, i regi av Kart­ver­ket og Difi. Utvik­le­re, desig­ne­re, pro­gram­me­re­re, stu­den­ter, grün­de­re og and­re krea­ti­ve hoder var invi­tert til halv­an­net døgn med «hack­ing» i kart­data og and­re offent­li­ge data, som er til­gjen­ge­lig på data.norge.no.

Det ble kon­kur­rert i tre kate­go­ri­er: Bes­te visu­ali­se­ring, bes­te nytt-tje­nes­te/app og bes­te tjeneste/app med geo­gra­fisk infor­ma­sjon. De tre vin­ner­ne er: BioPin.it, Gi tein og Ølkart.

På Difis digi­ta­li­se­rings­kon­fe­ran­se 17. juni ble BioPin.it og Gi tein pluk­ket ut til å gå vide­re til den nor­dis­ke hacke-kon­kur­ran­sen på tek­no­logi­kon­fe­ran­sen Slush i novem­ber 2015.

Beste nytte: BioPin.it

Lagets egen beskri­vel­se: Det­te er et lære­rikt og enga­sje­ren­de spill som går ut på å regist­re­re arter du ser og som du tar bil­de av. Du får poeng etter hvor sjel­den arten er, og du kan få eks­tra­po­eng der­som du er først til å regist­re­re en art, er den som har obser­vert arten lengst nord, om du har fått man­ge ‘likes’ for et bil­de, osv. Spil­let har en sosi­al kom­po­nent ved at du kan kon­kur­re­re med ven­ner, kom­me på topp 10-lis­te, dele på Face­bo­ok.

Prisvinner #hack4no 2015: BioPin.it

Pris­vin­ner #hack4no 2015: BioPin.it

Obser­va­sjo­ner som mel­des inn i spil­let skal rap­por­te­res vide­re til Arts­data­ban­ken og er såle­des med på å beri­ke nasjo­na­le og inter­na­sjo­na­le data­ba­ser.

Spil­let vil ha lav bru­ker­ters­kel og skal kun­ne bru­kes av både unge og gam­le, i skole­klas­ser, spei­der­grup­per, og and­re. Det vil øke kunn­ska­pen om og vek­ke inter­es­se for natur og arter og vil ska­pe trang til å utfors­ke. Vi ser for oss at det­te blir en ny hobby på sam­me måte som for eksem­pel geocaching.

Data: Arts­data­ban­ken, Kart­ver­ket, Wiki­pe­dia.
Illust­ra­sjon: BioPin.it

Jury­ens begrun­nel­se: BioPin.it får oss på en leken måte ut av sofa­en og ut i skog og mark gjen­nom å geocache på abso­lutt alt som fins i natu­ren. Den gir også til­ba­ke til sam­fun­net, i den for­stand at den leve­rer til­ba­ke til Arts­data­ban­ken kunn­skap om vårt evig end­re­de mil­jø.

Laget: Albin Lars­son, Alice Poleng­hi, Davi­de Rapo­tez, Peter Bre­mer og Bjørn Hjel­le.

Les Bjørn Hel­les blogg­post om løs­nin­gen på Kul­tur- og natur­rei­ses nett­side.

Beste visualisering: Gi tein

Prisvinner #hack4no 2015: Gi tein

Pris­vin­ner #hack4no 2015: Gi tein

Lagets egen beskri­vel­se: Tje­nes­ten ret­ter seg mot pro­ble­met med spø­kel­ses­tei­ner i sjø­en. Gjen­nom en app med et stort preg av gami­fi­ca­tion vil vi enga­sje­re dyk­ke­re, dyk­ker­klub­ber og miljø­vern­or­ga­ni­sa­sjo­ner. Gami­fi­ca­tion beløn­ner søk, opp­hen­ting og enga­sje­ment fra mål­grup­pen. I bak­grun­nen byg­ges det opp et regis­ter som effek­ti­vi­se­rer søk og arbeid for frem­ti­den.

Sjø­en deles inn i soner med uli­ke for­mål og ver­di­er (både gjen­nom vir­tu­el­le poeng og beløn­ning i form av beta­ling). En bru­ker kan regist­re­re utfør­te søk og opp­hen­ting innen­for sone­ne.

En opp­drags­gi­ver (f.eks. Fiskeri­di­rek­to­ra­tet) kan regist­re­re et spe­si­fikt opp­drag i en eller fle­re øns­ke­de soner. Gjen­nom crowds­ourcing kan bidrags­gi­ve­re regist­re­re øko­no­mis­ke bidrag i en eller fle­re soner, som opp­mun­t­rer til søk i det aktu­el­le områ­det.

Ved videre­fø­ring av pro­sjek­tet vil et sam­ar­beid med Fiskeri­di­rek­to­ra­tet være aktu­elt. Sam­kjø­ring av regis­ter for tapt fiske­red­skap kan inte­gre­res i løs­nin­gen, og even­tu­el­le pante­løs­nin­ger for inn­le­ve­ring av fun­net tei­ne.

Data: For pre­sen­ta­sjo­nen under #hack4no er det benyt­tet åpne kart­data las­tet ned fra Kart­ver­ket. For ende­lig app vil bru­ken av data fra Kart­ver­ket være omfat­ten­de.

Inter­ak­tivt eksem­pel: Gi tein

Jury­ens begrunnl­se: «Gi tegn» har et vak­kert grense­snitt, og det er gjort enkelt å regist­re­re der man er og ryd­der. I til­legg gir man til­ba­ke til sta­ten i den for­stand at man gir til­ba­ke den infor­ma­sjo­nen man får inn gjen­nom en god form for crowds­ourcing. Jury­en tror løs­nin­gen har et vel­dig stort poten­si­al.

Laget: Lars Sel­stad, Ina Vik­to­ria Kris­ti­an­sen og Kay Fro­de Kris­ti­an­sen

Les Ina Vik­to­ria Kris­ti­an­sens blogg­post om løs­nin­gen.

Beste med geografisk info: Ølkart

Lagets egen beskri­vel­se: Visu­ali­se­ring og søk i nors­ke bryg­ge­ri­er, barer og pol­ut­salg. Tref­fer godt på hånd­verksøl-bøl­gen.

Data/teknisk: Webside/app med lett pyt­hon-back­end, Post­GIS base og mye java­script. Benyt­ter seg av scre­en­scra­ping av diver­se sider, Open­Stre­et­Map-data, samt api-er fra svv for rute­be­reg­ning og adresse­søk fra Kart­ver­ket, i til­legg til kom­mune­gren­ser og befolk­nings­data (snart) til sta­ti­stikk.

Data:
Bryg­geri­data er hen­tet fra github.com/atlefren/norwegian-breweries
Pol-loka­sjo­ne­ne er hen­tet fra Vin­mono­po­lets nett­si­der
Pub-over­sik­ten kom­mer fra Open­Stre­et­Map
Bak­grunns­kart og adresse­søk fra Kart­ver­ket
Rute­be­reg­ning fra Sta­tens Veg­ve­sen
Vis­ning: #Ølkart

Jury­ens begrun­nel­se: Det­te er en løs­ning som også kan ska­le­res og bru­kes på mye mer enn øl. Vi lik­te den vel­dig godt – den viser man­ge kil­der i kom­bi­na­sjon med geo­gra­fisk infor­ma­sjon.

Laget: Atle Fren­vik Sve­en

Les Atle Fren­vik Sve­ens blogg­post om løs­nin­gen.

Mer om #hack4no

Beskri­vel­se av alle bidra­ge­ne i kon­kur­ran­sen
Om kon­kur­ran­sen og om pre­mie­ne

Video av vin­ner­kå­rin­gen:

TEMA

O

ffentli
ge data

116 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen