Virksomme ord

En blogg om prosjektet Virksomme ord, en database som dokumenterer den politiske talens historie i Norge.

20 innlegg

Kirken og krigen

25. okto­ber 1940 sam­let en hånd­full bis­ko­per og and­re lede­re for kris­te­li­ge orga­ni­sa­sjo­ner seg hjem­me hos bis­kop Eivind Berg­grav i Oslo bispe­gård for å fin­ne en sam­let vei i kir­kens kamp mot nazis­te­ne.

 

Kongens tale

Kong Harald hol­der i løpet av et år langt fle­re taler enn Hver­mann­sen, men det er hel­ler sjel­den at annet enn nytt­års­ta­len blir gjen­stand for sær­lig opp­merk­som­het.

 

100 år!

I dag er det 100 år siden nors­ke kvin­ner fikk stem­me­rett på lik lin­je med menn. En slik hur­ra­dag bør selv­sagt fei­res med en liten titt i Virk­som­me ord-basens rik­hol­dig­he­ter.

 
Side 1 av 212
 
til toppen