Demokrati i Europa

Artik­kel­se­rie i Vox Pub­li­ca.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • demokrati

  Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene.Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta.I vår tid er demokratier som regel representative demokratier, der folket styrer, blant annet gjennom å avgi sin stemme i allmenne valg, og ved å stille opp som kandidater til ulike politiske verv i slike valg.

 • Robert A. Dahl

  Robert Alan Dahl var en norskættet statsviter. Han fikk sin doktorgrad ved Yale University i 1940 og var tilknyttet dette universitetet til han fikk emeritus-status i 1986.Dahl er særlig kjent for sine epokegjørende studier av makt- og innflytelsesforhold i demokratier. Han er av mange ansett som en av de mest betydningsfulle og innflytelsesrike samfunnsforskere i annen halvdel av det 20.

  Fra wikipedia

 • Europa

  Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, og omfatter omkring 10 millioner km² med ca.

 • Europarådet

  Europarådet er ikke tilknyttet Den europeiske union (EU), og må ikke forveksles med Rådet for Den europeiske union og Det europeiske råd, som begge er organer i EU. Europarådet er en traktatfestet, mellomstatlig organisasjon med 47 hovedsakelig europeiske medlemsstater, som har tilsammen 800 millioner innbyggere.

 • Representativt demokrati

  Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg.