EU-domstolen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • datalagringsdirektivet

  Datalagringsdirektivet, DLD, er et EU-direktiv (direktiv 2006/24/EF) som pålegger tele- og internett-tilbydere å lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og abonnementsdata i forbindelse med telefoni, mobiltelefoni, bredbåndstelefoni, e-post og internett-aksess. De lagrede dataene omfatter opplysninger om hvem som kommuniserte med hvem, når kommunikasjonen fant sted, hvor de kommuniserende befant seg og hvilken kommunikasjonsform som ble benyttet.Direktivets formål er å "sikre, at der er adgang til disse data i forbindelse med efterforskning, afsløring og retsforfølgning af grov kriminalitet", jf artikkel 1.

 • Den europeiske union

  Den europeiske union, EU, er en regional samarbeidsorganisasjon i Europa bestående av 28 medlemsland, med hovedsete i Brussel. Det nåværende navnet (EU) stammer fra 1993. Tidligere navn er EF og EEC.EU styres av syv organer, som har ulike funksjoner: Det europeiske råd, Europaparlamentet, Rådet (Consilium), Europakommisjonen, EU-domstolen, Den europeiske sentralbanken og Revisjonsrådet. Organene har fått delegert myndighet av medlemslandene, og er dels overnasjonale, dels mellomstatlige i sin utforming og virkemåte. Beslutningene i EU former offentlig politikk på en rekke viktige områder.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske unions domstol

  Den europeiske unions domstol er Den europeiske unions dømmende makt innen fellesskapsrettens rettsområde.

 • EFTA-domstolen

  EFTA-domstolen er EFTAs domstol.

 • Nei til EU

  Nei til EU er en grasrot-organisasjon som jobber for holde Norge utenfor Den europeiske union (EU).

  Radioklipp

 • Dagsnytt Atten 1800

  i dag bestemmer nasjonalstaten trygdeordningene i EU, men EU-domstolen overordnet traktaten.

 • Dagsnytt 1600

  Saken skal opp for EU-domstolen neste år, og generaladvokaten rår altså domstolen ti å si nei til direktivet.

 • Dagsnytt Atten 1800

  Ved Gry Blekastad Almås Rubrikk: Datalagringsdirektivet bryter med grunnleggende menneskerettigheter, ifølge EU-domstolen.