Fattigdom

Med fattigdom menes først og fremst en mangel på livsviktige ressurser, som for eksempel ernæring, husrom eller klær. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  "Kvalm i gata" av Theodor Kittelsen

 • Bilde: Namdalsmuseet

  Nasjonalhjelpen

 • Bilde: Justismuseet

  Skilt

 • Bilde: Oslo Museum

  Fra ett av byens herberger.

  Fra Virksomme Ord

 • Gjør fattigdom til historie

  Kjære alle sammen, Solidaritet over landegrenser har lenge hatt godt rotfeste her i Norge. I det siste har internasjonal solidaritet fått oppsving som tema, både hos toppolitikere, i media og blant folk flest.

 • Statsgjelden maa ikke bringes den Fattige til Last

  Hr. Præsident! Næst at referere mig til mit forhen i Lagthinget den 24de Novbr.

 • Alle Folkets oprindelige Rettigheder

  Qvæstionen, om Eidsvoldsgarantien skal holdes eller ikke? er nu omsider kommen under Ventilation i det samlede Storthing. Dette vigtige Spørgsmaal, hvis Afgjørelse har større eller mindre middelbar eller umiddelbar Indflydelse paa Nationens Ære og Credit, paa offentlige Indretningers og Stiftelsers Vedligeholdelse og paa de fleste Borgeres Vel eller Vee, fortjener vistnok den allernøiagtigste Prøvelse.

  Fra SNL

 • fattigdom

  Fattigdom er å ha for lite penger og materielle goder til å leve et tilfredsstillende liv. Det er vanlig å skille mellom absolutt og relativ fattigdom. Absolutt fattigdom er å ikke være i stand til å dekke fysiske primærbehov som nok mat, klær og bolig. Relativ fattigdom er at man ikke har nok midler til å delta fullt ut i det samfunnet man lever i.For å skille fattige fra ikke-fattige trekker man en fattigdomsgrense.

 • utviklingssamarbeid

  Utviklingssamarbeid er en form for bistand som over mange år ble kalt utviklingshjelp (u-hjelp). Betegnelse for finansielle, materielle og immaterielle overføringer i offentlig og/eller privat regi. Omfatter ofte også personellmessig assistanse til utviklingsland, og det overordnete siktemålet er å bistå mottakerlandene i deres sosiale og økonomiske utvikling, herunder særlig bekjempelse av fattigdom.

  Fra wikipedia

 • FNs tusenårsmål

  Tusenårsmålene (Millennium Development Goals) er FNs oppskrift på hvordan man skal bekjempe fattigdom i verden.

 • Fattigdom

  Med fattigdom menes først og fremst en mangel på livsviktige ressurser, som for eksempel ernæring, husrom eller klær.

 • Sukker

  Sukker (fra sanskrit शर्करा, sharkara) betegner en gruppe spiselige krystallinske karbohydrater, hovedsakelig sukrose (rørsukker), fruktose (fruktsukker), glukose (druesukker) og laktose (melkesukker).