Hatefulle ytringer

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • diskriminerende ytringer

  De aller fleste ytringer er tillatte i Norge, og ytringsfrihet er et avgjørende prinsipp i norsk lovgivning. Men denne er ikke absolutt. Det er straffbart å komme med grove hatefulle eller diskriminerende ytringer mot enkeltpersoner. Dette er lovfestet i straffelovens § 185, som dermed begrenser ytringsfriheten (Grunnloven § 100).Paragrafen kalles også rasismeparagrafen, men denne betegnelsen er upresis: Lovparagrafen er ikke bare rettet mot rasistiske ytringer som rammer individer med en annen hudfarge eller annen etnisk eller nasjonal opprinnelse.

 • diskrimineringsloven om etnisitet

  Diskrimineringsloven om etnisitet, lov av 21. juni 2013 nr. 60 om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn. Formålet med loven er å fremme likestilling uavhengig av etnisitet, religion og livssyn. Loven forbyr diskriminering og stiller krav om aktivt arbeid for likestilling. Den gir også regler om håndheving av loven, og hvilke rettslige reaksjoner som finnes dersom loven er brutt..

  Fra wikipedia

 • Hatefull ytring

  Hatefull ytring eller diskriminerende ytring er, utenfor loven, enhver kommunikasjon som nedverdiger en person eller en gruppe på grunnlag av rase, kjønn, etnisitet, nasjonalitet, religion, seksuell legning eller andre kjennetegn.

 • Julius Malema

  Julius Sello Malema (født 31.

 • Rasismeparagrafen

  Rasismeparagrafen er et tilnavn på § 135a i 13de Kapittel av den den norske straffeloven av 1902, Forbrydelser mod den almindelige Orden og Fred.