Litteratur

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Jærmuseet

  Bok, religiøs litteratur

 • Bilde: Jærmuseet

  Bok, religiøs litteratur

 • Bilde: Jærmuseet

  Bok, oppbyggelses litteratur

 • Bilde: Jærmuseet

  Bok, religiøs litteratur

  Fra Virksomme Ord

 • Bekjempe dårlig litteratur, beskatte likegyldig litteratur, og fremme god litteratur

  Forfatteren Joseph Conrad skrev en gang: «Av alt det som mennesket har skapt, er bøker det som står oss aller nærmest, for de inneholder våre dypeste tanker, vår streben, vår indignasjon, vår lidenskap for sannheten og vår stadige tilbøyelighet til å begå feil. Men mest ligner de oss i sitt usikre grep om livet.

 • Det sidste Farvel

  Det turde vel hænde, at de Salmetoner, som nylig bruste gjennem dette Tempel, har hensatt os i ganske andre Stemninger og slaaet an ganske andre Strenge i vor Sjæl end de Toner pleiede at gjøre, der lød fra den Mands Harpe, omkring hvis Støv vi her er forsamlede. Thi de Toner, der lyder i Herrens Templer, det er Zions Harpetoner, det er Toner fra «Davidsharpen, stemt til Luthers Koral,» hvis Sangbund er den kristne Menigheds Liv i Troens Dragelse og Kjærlighedens Hengivelse og Haabets Himmellængsel.

 • Hedda Gabler og Thea Elvsted

  Det kan synes dristigt af kvindesagsforeningen at indbyde til et foredrag over Hedda Gabler, - Hedda Gabler, som i det sidste aar er blit diskuteret og debatteret over hele den civiliserede verden af de største og intelligenteste kritikere. Og det kan synes specielt dristigt i Kristiania, hvor vi endnu har frisk i erindringen Herman Barigs for- trinlige kommentar til det store drama.

  Fra SNL

 • litteratur

  Litteratur, i videste forstand ethvert skriftlig vitnesbyrd om menneskelig åndsarbeid, i snevrere forstand et folks diktning eller skjønnlitteratur som foreligger i skreven form.Litteratur i denne siste betydning inndeles gjerne etter tidsepoker, etter nasjonalitet eller art. Det enkelte folks litterære frembringelser danner dets nasjonallitteratur.Det av nasjonallitteraturen som er nådd ut over landets grenser og således er blitt menneskehetens eie, utgjør en del av det man kaller verdenslitteraturen, en betegnelse som først ble brukt av Goethe..

 • Tysklands litteratur

  Fra wikipedia

 • Engelsk litteratur

  Engelsk litteratur i snever forstand er emnet for denne artikkelen: litteratur på gammelengelsk, mellomengelsk, dagens scots, moderne engelsk etc., skrevet av forfattere fra Storbritannia og Irland, til forskjell fra for eksempel amerikansk litteratur.

 • Litteratur

  Litteratur (fra latin «skrift, skriftlig framstilling» av littera, det vil si «bokstav») er et begrep som omfatter et bredt spekter av menneskelige ytringer.

 • Norsk litteratur

  Norsk litteratur er den litteratur og fortellerkunst som er blitt skrevet i Norge eller av nordmenn.