Menneskerettigheter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Truslene mot fred, frihet og menneskerettigheter

  President, Internasjonal terrorisme og spredningen av masseødeleggelsesvåpen utgjør dagens mest akutte trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. Det er denne erkjennelsen som siden 11.

 • Johan Sverdrup

  De kender alle den Myte, vi i de senere Aar har oplevet, en mytisk Kamp, der foregik etsteds i Nordeuropa mellem en Mand, hvem et helt Folk havde udset til dets Forkæmper, og saa en overnaturlig, unaturlig Magt, det saakaldte absolute Veto, en Slags kronet Lindorm, der krævede Menneskeofre eller dog Ofre af Mandsfrihed og Menneskeværdighed. Manden førte et godt Sværd og fik sit mytiske Navn deraf.

 • Menneskerettighetenes erklæring i historiens lys

  De menneskelige samfunns politiske historie viser oss et fengslende vekselspill mellom ideer og ytre forhold. Tidens herskende tanker er som en bred strøm med mange kilder og tilsig.

  Fra SNL

 • menneskerettigheter

  Menneskerettigheter er rettigheter som tilkommer mennesket som sådant, uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier frem, som en stat må respektere og sikre av hensyn til enkeltindividene.Menneskerettighetene handler om for eksempel retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd.

 • Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

  Det finnes nasjonale institusjoner for menneskerettigheter i mange land. Dette er offentlig oppnevnte, uavhengige organer som har som hovedformål å fremme og beskytte menneskerettighetene. De skal blant annet bistå myndighetene, frivillige organisasjoner og enkeltmennesker med rådgivning, utredning og informasjon knyttet til saksfelt eller enkeltsaker som har menneskerettslige aspekter.FN har gitt anbefalinger for organiseringen av nasjonale menneskerettsinstitusjoner gjennom de såkalte Paris-prinsippene, se FNs Generalforsamlings resolusjon A/RES/48/134 (20.12.1993).

  Fra wikipedia

 • Menneskerettigheter

  Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett rase, kjønn, religion eller annen status, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.

 • Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

  Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter er en norsk statlig institusjon som ble vedtatt opprettet av Stortinget gjennom en særlov i april 2015.

 • Norsk senter for menneskerettigheter

  Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er en enhet på institutt/senter-nivå underlagt Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.