Velferdsstat

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • velferdsstat

  Velferdsstat, en stat som i betydelig grad garanterer samfunnets medlemmer hjelp hvis de skulle komme ut for helsesvikt, sosial nød eller tap av inntekt, for eksempel ved arbeidsledighet eller alderdom, og som sikrer den enkelte rett til utdannelse.Velferdsstaten omfatter en lang rekke offentlige ordninger:sosialpolitiske ordninger, som alders- og uførepensjon, arbeidsledighetstrygd og sosialstøtte;helse- og omsorgstjenester, som sykehus og aldershjem;utdanningsinstitusjoner, som skoler og universiteter;familiepolitiske ordninger, som barnetrygd, foreldrepermisjon og barnehager.Man kan skille mellom to typer velferdsordninger: overføringer og tjenester.

 • Norge i etterkrigstiden

  Etterkrigstiden betegner perioden etter andre verdenskrig i norsk historie.Fra krigens slutt i 1945 og frem til omkring 1970 opplevde Norge en sterk vekst på nesten alle områder av samfunnslivet. Samtidig fikk man betydelige sosiale og geografiske strukturendringer. Det var en klar nedgang i antall årsverk i landbruk og fiske. Samtidig var det en spesielt sterk vekst i antall funksjonærer i administrasjon og tjenesteyting.

  Fra wikipedia

 • Den norske velferdsstaten

  Den norske velferdsstaten er en variant av velferdsstaten som kjennetegnes ved sin størrelse og sin utpregede grad av universialisme.

 • Trygd

  Trygd (fra norrønt trygð, troskap, trygghet) er en offentlig forsikring.

 • Velferdsstat

  Velferdsstat (ty.

Mer om Velferdsstat fra Vox Publicas arkiv