Er demokrati mulig i dag?

Kan demokrati­et i Europa red­des i den for­men vi kjen­ner fra nasjon­al­stat­en? Er et føder­alt EU en bedre løs­ning, eller finnes det et tred­je alter­na­tiv? Dette skal det nye forskn­ing­spros­jek­tet RECON forsøke å svare på.

 

Serbia vakler mot Vesten

Er Ser­bia på vei mot EU og Vesten, eller får ultra­nasjon­al­is­tene igjen over­taket? Par­la­mentsval­get sist søndag gikk kor­rekt for seg, men ga ikke noe klart tegn på hvilken vei ser­berne vil velge.

 

Må vi alle bli digitale forbrytere?

En dårlig tilpas­set åndsverklov tvinger folk som vil delta i den dig­i­tale offent­ligheten til å bli lovbry­tere. Uten kopier­ing, ingen siter­ing. Uten siter­ing, ingen sam­funns­de­batt, skriv­er Jon Hoem.