Er demokrati mulig i dag?

Kan demo­kra­ti­et i Euro­pa red­des i den for­men vi kjen­ner fra nasjo­nal­sta­ten? Er et føde­ralt EU en bed­re løs­ning, eller fin­nes det et tred­je alter­na­tiv? Det­te skal det nye forsk­nings­pro­sjek­tet RECON for­sø­ke å sva­re på.

 

Serbia vakler mot Vesten

Er Ser­bia på vei mot EU og Ves­ten, eller får ultra­na­sjo­na­lis­te­ne igjen over­ta­ket? Par­la­ments­val­get sist søn­dag gikk kor­rekt for seg, men ga ikke noe klart tegn på hvil­ken vei ser­ber­ne vil velge.

 

Må vi alle bli digitale forbrytere?

En dår­lig til­pas­set ånds­verk­lov tvin­ger folk som vil del­ta i den digi­ta­le offent­lig­he­ten til å bli lov­bry­te­re. Uten kopie­ring, ingen site­ring. Uten site­ring, ingen sam­funns­de­batt, skri­ver Jon Hoem.