Anklager om mobbing og trakassering

Om arbeids­ta­ke­res rett og plikt til å med­de­le opp­lys­nin­ger om arbeids­for­hol­det til en gransk­nings­kom­mi­sjon, og enkel­te betrakt­nin­ger om hvor­vidt gransk­nin­ger er egnet ved under­sø­kel­ser knyt­tet til det psy­ko-sosia­le arbeidsmiljø.

 

Vallas rettssikkerhet

Ved å påta seg å være sak­kyn­di­ge i for­hold til Foug­ner-utval­get har de to psy­kia­ter­ne beve­get seg inn i en rol­le som så vidt jeg for­står er uten pre­se­dens, og inn i et områ­de hvor ver­ken den kli­nis­ke psy­kia­tris eller retts­psy­kia­tri­ens dia­gnose­ka­te­go­ri­er med forsk­nings­mes­sig baser­te kri­te­ri­er, kom­mer til anvendelse. 

 

Tre spørsmål til VGs Valla-dekning

I dis­ku­sjo­ner om pres­sens dek­ning av den­ne saken møter jeg ofte den betrakt­ning at utfal­let rett­fer­dig­gjør dek­nin­gen. Det vis­te seg jo at Val­la var en «heks» der­med er «hekse­jakt» tyde­lig­vis i orden. Den­ne slut­nin­gen tar ikke hen­syn til at medie­nes dek­ning i høy grad var med på å avgjø­re utfal­let av heksejakten.

 

Medieskandaler, lekkasjer og granskning

Poli­tis­ke skan­da­ler er en gam­mel his­to­rie, men moder­ne mar­keds­ori­en­ter­te medi­er har gitt dem en ny dimen­sjon. Med tall­rike medie­til­bud og nyhets­kon­kur­ran­se 24 timer i døg­net kan pro­por­sjo­ne­ne saken får bli vold­som­me, spe­si­elt når kjen­te enkelt­per­soner står i fokus. 

 

Gransking og rettssikkerhet

Ordet ”grans­king” har intet enty­dig inn­hold. Kjenne­tegn er en utred­ning av en grup­pe som skal være uav­hen­gig av opp­drags­gi­ve­ren, som skal søke å klar­leg­ge hva som har skjedd i en sak, som ofte skal utta­le seg om ansvars­for­hold, og også vur­de­re muli­ge sys­tem­feil og hvis ja, fore­slå endringer.

 

Når leger lar seg bruke

Mitt utgangs­punkt er fast­le­gens og den meni­ge avis­le­sers. Jeg tar ordet for­di jeg skam­mer meg på veg­ne av min pro­fe­sjon i den­ne saken og øns­ker å bru­ke anled­nin­gen til å bidra til stør­re bevisst­het omkring rol­ler og man­dat, også for oss leger.