Anklager om mobbing og trakassering

Om arbei­d­stak­eres rett og plikt til å med­dele opplysninger om arbei­ds­forhold­et til en granskn­ingskom­misjon, og enkelte betrak­t­ninger om hvorvidt granskninger er egnet ved under­søkelser knyt­tet til det psyko-sosiale arbeidsmiljø.

 

Vallas rettssikkerhet

Ved å påta seg å være sakkyn­di­ge i forhold til Fougn­er-utval­get har de to psyki­ater­ne beveg­et seg inn i en rolle som så vidt jeg forstår er uten presedens, og inn i et område hvor verken den kliniske psyki­a­tris eller rettsp­syki­a­triens diag­nosekat­e­gori­er med forskn­ingsmes­sig baserte kri­terier, kom­mer til anvendelse. 

 

Tre spørsmål til VGs Valla-dekning

I diskusjon­er om pressens dekn­ing av denne sak­en møter jeg ofte den betrak­t­ning at utfal­l­et ret­tfer­dig­gjør deknin­gen. Det viste seg jo at Val­la var en «heks» dermed er «hek­se­jakt» tydeligvis i orden. Denne slut­nin­gen tar ikke hen­syn til at medi­enes dekn­ing i høy grad var med på å avgjøre utfal­l­et av heksejakten.

 

Medieskandaler, lekkasjer og granskning

Poli­tiske skan­daler er en gam­mel his­to­rie, men mod­erne marked­sori­en­terte medi­er har gitt dem en ny dimen­sjon. Med tall­rike medi­etil­bud og nyhet­skonkur­ranse 24 timer i døgnet kan pro­porsjonene sak­en får bli vold­somme, spe­sielt når kjente enkelt­per­son­er står i fokus. 

 

Gransking og rettssikkerhet

Ordet ”gransk­ing” har intet enty­dig innhold. Kjen­netegn er en utred­ning av en gruppe som skal være uavhengig av opp­drags­giv­eren, som skal søke å klar­legge hva som har skjedd i en sak, som ofte skal uttale seg om ans­vars­forhold, og også vur­dere mulige sys­tem­feil og hvis ja, fores­lå endringer.

 

Når leger lar seg bruke

Mitt utgangspunkt er fastle­gens og den menige avisle­sers. Jeg tar ordet for­di jeg skam­mer meg på veg­ne av min pro­fesjon i denne sak­en og ønsker å bruke anled­nin­gen til å bidra til større bevis­s­thet omkring roller og man­dat, også for oss leger.