Kamp om kommersialisme i NRK

I diskusjo­nen om hvor­dan NRK skal forholde seg til reklame- og betalt­jen­ester står ofte ide­al­is­tene og prag­matik­erne steilt mot hveran­dre – men begge bør nå være lyd­høre, skriv­er Yng­var Kjus.

 

La folket komme til orde i NRK

Mens avisenes nettde­bat­ter har utviklet seg til å bli tren­ingsare­naer for bred offentlig skriftlig deltakelse, eksis­ter­er det svært få debattpro­gram­mer på norsk radio og fjern­syn som set­ter den muntlige dialo­gen i høy­setet. I den nye almennkringkast­ingsplakat­en bør NRK få pålegg om å gjøre noe med dette, skriv­er Egil Skogseth.

 

NRKs beskjedne ambisjoner

En sam­men­likn­ing av den offentlige debat­ten om all­mennkringkast­ing i Norge og Sverige vis­er at den svenske debat­ten både favn­er videre og er mer prin­sip­iell. Håkon Larsen opp­for­dr­er den norske offent­ligheten til å stille høyere for­vent­ninger til NRKs virksomhet.