Kamp om kommersialisme i NRK

I dis­ku­sjo­nen om hvor­dan NRK skal for­hol­de seg til rekla­me- og betal­tje­nes­ter står ofte idea­lis­te­ne og prag­ma­ti­ker­ne steilt mot hver­and­re – men beg­ge bør nå være lyd­høre, skri­ver Yng­var Kjus.

 

La folket komme til orde i NRK

Mens avi­se­nes nett­de­bat­ter har utvik­let seg til å bli tre­nings­are­na­er for bred offent­lig skrift­lig del­ta­kel­se, eksis­te­rer det svært få debatt­pro­gram­mer på norsk radio og fjern­syn som set­ter den munt­li­ge dia­lo­gen i høy­se­tet. I den nye almenn­kring­kas­tings­pla­ka­ten bør NRK få pålegg om å gjø­re noe med det­te, skri­ver Egil Skogseth.

 

NRKs beskjedne ambisjoner

En sam­men­lik­ning av den offent­li­ge debat­ten om all­menn­kring­kas­ting i Nor­ge og Sve­ri­ge viser at den svens­ke debat­ten både fav­ner vide­re og er mer prin­si­pi­ell. Håkon Lar­sen opp­ford­rer den nors­ke offent­lig­he­ten til å stil­le høy­ere for­vent­nin­ger til NRKs virksomhet.