NRK må renses for kommersen

Kom­mer­sia­li­se­rin­gen av NRK vil få sta­dig ny kraft og set­te lisens­ord­nin­gen i fare om ikke poli­ti­ker­ne tar et opp­gjør nå, skri­ver gene­ral­sek­re­tær Geir Mag­nus Nyborg i Fami­lie & Medier.