Dekningen av revolusjonen i Iran i to norske aviser

Aftenposten og Klassekampens dekning av omveltningene i Iran i 1979 er tema for vinneren av andreprisen i Ungdomskonkurransen Fritt Ord 2012.

Mehran­giz Bijan­poor fra Ås videre­gå­en­de sko­le vant andre­pri­sen i 2012-utga­ven av Fritt Ords ung­doms­kon­kur­ran­se med artik­ke­len «How did the Nor­we­gi­an new­spa­pers Aften­pos­ten and Klasse­kam­pen cover the poli­ti­cal situa­tion in Iran in Janua­ry 1979?». Pri­sen er på 8.000 kro­ner samt rei­se til Men­neske­ret­tig­hets­dom­sto­len i Stras­bourg.

Vox Pub­li­ca pre­sen­te­rer her Bijan­poors egen sam­men­fat­ning av arbei­det. Du kan også las­te ned essay­et i sin hel­het (pdf).

Summary

In 1979, the Shah was rem­oved in an Isla­mic upri­sing and was replaced by Aya­tol­lah Khomeini‑a Mus­lim fun­da­men­ta­list. My rese­arch ques­tion is: How did the Nor­we­gi­an new­spa­pers, Aften­pos­ten and Klasse­kam­pen cover the poli­ti­cal situa­tion in Iran in Janua­ry 1979?

Mehran­giz Bijan­poor (foto: Proscien­tia)

The demon­stra­tions and upri­sing in Iran las­ted for almost a year. I have how­e­ver, cho­sen to focus on Janua­ry only as much hap­pe­ned during this mon­th, inclu­ding Sha­h’s fall on 16th of Janua­ry. The rea­son I cho­se Aften­pos­ten and Klasse­kam­pen is becau­se of their poli­ti­cal and ideo­lo­gical dif­fe­ren­ces. Aften­pos­ten is a right-wing new­spa­per lin­ked to the par­ty Høy­re. Klasse­kam­pen on the other hand, is a Com­mu­nist paper belon­ging to the Com­mu­nist par­ty AKP (m‑l).

This his­tory paper is not about the Shah spec­i­fi­cal­ly, and does not attempt to answer the mys­te­ry of Sha­h’s fall. This essay eva­lua­tes the views of two Nor­we­gi­an new­spa­pers regar­ding the poli­ti­cal situa­tion in Iran in Janua­ry 1979. As the new­spa­pers had their links to dif­fe­rent poli­ti­cal par­ties, is is inter­e­s­ting to see whether this influ­en­ced their approa­ch to the events in Iran, and if so, to what extent.

Despi­te their dif­fe­rent ideo­lo­gies, the new­spa­per shared simi­lar views regar­ding many aspects of the situa­tion in Iran. First of all, both new­spa­pers have focu­sed a lot on the power strugg­le betwe­en the super­powers. Additio­nal­ly, the dome­stic cri­sis in Iran, inclu­ding the oil cri­sis, have figu­red pro­mi­nent­ly in the new­spa­pers. How­e­ver, their atti­tu­de towards the reli­gious lea­der Kho­mei­ni and Iran’s devel­op­ment under a futu­re Isla­mic repub­lic, dif­fe­red great­ly. This again reflects the new­spa­pers’ dif­fe­rent poli­ti­cal ideo­lo­gies. They were often influ­en­ced by the Cold War, and the poli­ti­cal situa­tion in Iran was in many ways inter­preted as just anot­her pie­ce of the puzz­le in the super­power-game betwe­en the super­powers.

TEMA

M

edier

99 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen