ansvar

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • ansvar

  Ansvar er en forpliktelse til å stå til rette for, gjøre rede for eller bære utgiftene for noe. Man skjelner gjerne mellom juridisk og moralsk ansvar. Juridisk ansvar vil si å bære følgene av skadegjørende handlinger eller unnlatelser, særlig i form av straff eller erstatningsplikt. Det kalles også ansvarlighet. Det er mulig å kontrahere vekk juridisk ansvar.

 • Samferdsel i Norge

  Norges utstrekning og topografi gjør det kostbart å bygge ut og vedlikeholde transportinfrastrukturen. Samferdselen var basert på sjøtransport helt til siste halvdel av 1800-tallet, da jernbanebyggingen tok til, og en del av trafikken etter hvert gikk over fra sjø- til landtransport. Utviklingen innen persontrafikken er fra 1900-tallet av preget av bilen og etter hvert flyet i takt med utbyggingen av lufthavnene.

  Fra wikipedia

 • Ansvar

  Ansvar er et flertydig ord som kan brukes om forskjellige begreper, særlig: oppgave, oppdrag, aktivitet, arbeidsområde og lignende forpliktelse til å gjøre eller unnlate noe i moralsk, etisk og/eller juridisk forstand risiko i betydningen å bære konsekvenser av en uventet utvikling: vanligvis om det negative, det vil si å bli bebreidet, gjøre merarbeid, dekke utgifter og annet, men også om det positive, å få ros og annet som er fordelaktig erstatningsansvar (juridisk) strafferettslig ansvar (juridisk) konstitusjonelt ansvar (juridisk).Ofte brukes ordet ansvar i dagligspråket uten at det blir klargjort hva meningen er – eventuelt om avgiver sikter til flere av betydningene.

 • Ansvarlig selskap

  Ansvarlig selskap er en selskapsform som kjennetegnes av at deltakerne har et ubegrenset personlig ansvar for selskapets forpliktelser.

 • Solidaransvar

  Solidaransvar, eller solidarisk ansvar, er en ansvarsform som innebærer at to eller flere debitorer er ansvarlige for samme gjeld, og hvor kreditor kan kreve hver og en av dem for hele gjelden.