Arbeidsliv

Kjønnsdelt arbeidsliv viser til et arbeidsmarked og et samfunn hvor kvinner og menn gjennomgående arbeider i ulike sektorer, yrker og stillinger. wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsliv

  Fra SNL

 • arbeidsliv

  Arbeidslivet er den delen av livet og samfunnet som består av arbeid, eller som har spesielt med arbeidet å gjøre. Oftest viser ordet til arbeid som gir inntekt, og ikke for eksempel ubetalt husarbeid. I noen sammenhenger viser arbeidslivet enda mer spesifikt til lønnet arbeid som arbeidstakere utfører for en arbeidsgiver, og ikke arbeid utført av næringsdrivende som selv eier foretaket de arbeider for.

 • inkluderende arbeidsliv

  Inkluderende arbeidsliv er en avtale mellom partene i arbeidslivet. Partene i denne avtalen er Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Kommunenes Sentralforbund (KS), Akademikerne og Staten ved Arbeids- og administrasjonsdepartementet.Den er en ordning som tar sikte på «å motvirke at stadig flere støtes ut av arbeidslivet ved å gå over på langvarige trygdeordninger eller uførepensjon, men omfatter også hensynet til de som står utenfor arbeidslivet men som ønsker seg inn i det», slik det er kommet til uttrykk i lovforarbeidene til arbeidsmiljølovens formålsparagraf (aml (2005) § 1-1 bokstav e).

  Fra wikipedia

 • Akan (organisasjon)

  Akan er et trepartssamarbeid mellom partene i norsk arbeidsliv, (LO, NHO og Staten) som har som hovedoppgave å forebygge rusmiddelproblemer i norsk arbeidsliv, samt å bidra til at ansatte med rusmiddelproblemer får hjelp.

 • Inkluderende arbeidsliv

  Inkluderende arbeidsliv (IA) er et avtalesamarbeid som jobber for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

 • Kjønnsdelt arbeidsliv

  Kjønnsdelt arbeidsliv viser til et arbeidsmarked og et samfunn hvor kvinner og menn gjennomgående arbeider i ulike sektorer, yrker og stillinger.