Debatt om NRK og allmennkringkasting

Kul­tur­de­parte­mentet la i juni 2015 fram en stort­ingsmeld­ing om all­mennkringkast­ing og medie­mang­fold. Arbei­det med meldin­gen led­sages av en aktiv debatt i medi­ene om NRKs rolle, særlig hva NRK skal gjøre på nett. Her er en over­sikt over rap­porter, debat­tinn­legg og nyhetsoppslag.

Rapporter, forskning:

SNF: Konkur­ransemes­sige virkninger av noen utval­gte NRK-tjen­ester, rap­port. Utført på opp­drag fra Kulturdepartementet.
Mediebedriftenes Lands­foren­ing: Hva nå NRK, utval­gsrap­port.
Menon Busi­ness Eco­nom­ics: Analyse av mod­eller for finan­sier­ing av NRK AS (pdf). Utført på opp­drag fra Kulturdepartementet.
Helle Sjø­vaag: Lign­er NRK på de andre net­tavisene?, Vox Pub­li­ca (formidling av resul­tater fra forskn­ing­spros­jek­tet Mea­sur­ing Online News Con­tent – MONC).
MONC: Hov­ed­funn om NRK på nett.

Debattinnlegg:

2. juni: Kris­t­ian Meis­ingset: En ny dig­i­tal visjon for NRK, Vox Publica.
20. mai: Thor G. Erik­sen: Hvor­dan skal NRK være rel­e­vant i fremti­den?, NRK Ytring.
11. mai: Birg­er Mag­nus, Gun­vor Ulstein, Thor G. Erik­sen: NRK i en dig­i­tal ver­den, Dagens Næringsliv.
6. mai: Lars Helle: Plakat som plager, Sta­vanger Aften­blad (betal­ingsmur).
1. mai: Hul­da Holtvedt: Blanke ark og 5 mil­liarder, NRK beta.
28. april: Lars Sør­gard: Mulige virkninger av NRK på nett, Vox Publica.
22. april: Kris­t­ian Meis­ingset: NRKs makt er for stor, NRK beta.
22. april: Sven Egil Omdal: Heimev­er­net, avd. Marienlyst, NRK beta.
21. april: Kårstein Eidem og Høyres stort­ings­gruppe: NRKs framtid formes nå, Dag­bladet.
17. april: Trine Syvert­sen: Folkets kringkast­ing, NRK beta.
15. april: Ran­di S. Øgrey: NRK og medie­mang­fold, Dagens Næringsliv.
15. april: Didrik Munch: NRK må lytte til sine kol­leger, NRK Ytring.
15. april: Kris­t­ian Meis­ingset: Om konkur­ransen fra NRK, Dag­bladet.
13. april: Tom­my Staahl Gabrielsen, Hans Jar­le Kind og Lars Sør­gard: NRK bidrar til medie­mang­fold, Dagens Næringsliv.
13. april: Eirik Nymark Esperås og Mag­nus Hoem Iversen: Adjøss, virke­lighet, Dag­bladet og Vox Pub­li­ca.
10. april: Svein Har­berg: Høyre vil ha et sterkt og godt NRK, Dagens Næringsliv.
8. april: Dagsnytt 18: Debatt med Kårstein E. Løvaas (H), Lars Sør­gard (NHH), Thor G. Erik­sen (kringkast­ingss­jef NRK), Kris­t­ian Meis­ingset (Min­er­va), Arild Grande (Ap).
25. mars: Kris­t­ian Meis­ingset: NRK.no skal ikke være en net­tavis, Min­er­va
3. desem­ber: Helle Sjø­vaag: NRKs rolle i medieland­skapet, Dagens Næringsliv.

Nyhetsoppslag:

1. juni: Sol­h­jell vil ta fra NRK spon­sor­penger og gjøre NRK.no min­dre tabloid, Dag­bladet.
21. mai: Frp vil utsette NRK- og TV 2‑meldingen, NRK.
20. mai: Sosiale medi­er gir NRK-løft, Dagens Næringsliv.
6. mai: NRK trekker seg fra nettsats­ing, Kam­pan­je.
28. april: Skal dele mer og “stjele” min­dre, Dagens Næringsliv.
11. april: Slak­ter NRK-kri­tikken, Klassekam­p­en.
10. april: Nesten bare NRK øker antall jour­nal­is­ter, Aften­posten.
8. april: Reg­jer­ingspar­tiene vil inn­føre betal­ingsmur på NRKs nettsider, Aften­posten.
20. novem­ber 2014: Forskere: – NRK.no lign­er min­dre på en net­tavis, Kam­pan­je.

Offisielle dokumenter, bakgrunnsmateriale:

Kul­tur­de­parte­mentet: Open og opplyst — All­mennkringkast­ing og medie­mang­fald, stort­ingsmeld­ing nr. 38 (2014–2015).
Kul­tur­de­parte­mentet: Høringsno­tat – høring om NRK-plakaten
Kul­tur­de­parte­mentet: NRK-plakat­en (pdf)
Kul­tur­de­parte­mentet: Videoopp­tak av kon­fer­anse om de konkur­ransemes­sige virknin­gene av NRKs tilbud, 12. mars 2015.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Debatt om NRK og allmennkringkasting

  Fra SNL

 • allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et mediepolitisk begrep som er en norsk oversettelse av engelske public service broadcasting. Det innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Som et offentlig gode skal allmennkringkasting ivareta alle samfunnsgruppers interesser, og skape en nasjonal fellesarena.Allmennkringkasting skal bidra til mangfold i det totale programtilbudet, og sørge for at både brede og smale publikumsgrupper får et godt tilbud.

 • TV 2

  TV 2 er en kommersiell allmennkringkaster, etablert i 1991 som Norges første private TV-selskap. TV 2 eies av det danske medieselskapet Egmont. TV 2 har sitt hovedkontor i Media City Bergen, med en stor nyhetsavdeling i Oslo. TV-selskapet har to redaksjonelle avdelinger, nyhetsavdelingen og en program-/innkjøpsavdeling.TV 2 har hovedkontor i Bergen, men sender både fra Bergen og Oslo.

  Fra wikipedia

 • Allmennkringkasting i Nederland

  Allmennkringkasting i Nederland har en annen struktur og organisasjonsform enn de fleste andre land i Europa.

 • Kringkastingsavgift

  Kringkastingsavgift er en særavgift som må betales av alle som eier eller bruker et fjernsyn eller andre mottakere av tv- eller radiosignaler.

 • Nederlandse Publieke Omroep

  Nederlandse Publieke Omroep (NPO) (norsk oversettelse: nederlandsk offentlig kringkasting) er Nederlands offentlige allmennkringkaster-organsiasjon og administrerer de mange offentlige kringkasterselskapene i landet.