Debatt om NRK og allmennkringkasting

Kul­tur­de­par­te­men­tet la i juni 2015 fram en stor­tings­mel­ding om all­menn­kring­kas­ting og medie­mang­fold. Arbei­det med mel­din­gen led­sa­ges av en aktiv debatt i medie­ne om NRKs rol­le, sær­lig hva NRK skal gjø­re på nett. Her er en over­sikt over rap­por­ter, debatt­inn­legg og nyhetsoppslag.

Rapporter, forskning:

SNF: Kon­kur­ranse­mes­si­ge virk­nin­ger av noen utvalg­te NRK-tje­nes­ter, rap­port. Utført på opp­drag fra Kulturdepartementet.
Medie­be­drif­te­nes Lands­for­ening: Hva nå NRK, utvalgs­rap­port.
Menon Busi­ness Eco­no­mics: Ana­ly­se av model­ler for finan­sie­ring av NRK AS (pdf). Utført på opp­drag fra Kulturdepartementet.
Hel­le Sjø­v­aag: Lig­ner NRK på de and­re nett­avi­se­ne?, Vox Pub­li­ca (for­mid­ling av resul­ta­ter fra forsk­nings­pro­sjek­tet Measu­ring Online News Con­tent – MONC).
MONC: Hoved­funn om NRK på nett.

Debattinnlegg:

2. juni: Kris­ti­an Mei­sing­set: En ny digi­tal visjon for NRK, Vox Publica.
20. mai: Thor G. Erik­sen: Hvor­dan skal NRK være rele­vant i frem­ti­den?, NRK Ytring.
11. mai: Bir­ger Mag­nus, Gun­vor Ulstein, Thor G. Erik­sen: NRK i en digi­tal ver­den, Dagens Næringsliv.
6. mai: Lars Hel­le: Pla­kat som pla­ger, Stav­an­ger Aften­blad (beta­lings­mur).
1. mai: Hul­da Holt­vedt: Blan­ke ark og 5 mil­li­ar­der, NRK beta.
28. april: Lars Sør­gard: Muli­ge virk­nin­ger av NRK på nett, Vox Publica.
22. april: Kris­ti­an Mei­sing­set: NRKs makt er for stor, NRK beta.
22. april: Sven Egil Omdal: Heime­ver­net, avd. Mari­en­lyst, NRK beta.
21. april: Kår­stein Eidem og Høy­res stor­tings­grup­pe: NRKs fram­tid for­mes nå, Dag­bla­det.
17. april: Tri­ne Syv­ert­sen: Fol­kets kring­kas­ting, NRK beta.
15. april: Ran­di S. Øgrey: NRK og medie­mang­fold, Dagens Næringsliv.
15. april: Did­rik Munch: NRK må lyt­te til sine kol­le­ger, NRK Ytring.
15. april: Kris­ti­an Mei­sing­set: Om kon­kur­ran­sen fra NRK, Dag­bla­det.
13. april: Tom­my Sta­ahl Gab­ri­el­sen, Hans Jar­le Kind og Lars Sør­gard: NRK bidrar til medie­mang­fold, Dagens Næringsliv.
13. april: Eirik Nymark Espe­rås og Mag­nus Hoem Iver­sen: Adjøss, vir­ke­lig­het, Dag­bla­det og Vox Pub­li­ca.
10. april: Svein Har­berg: Høy­re vil ha et sterkt og godt NRK, Dagens Næringsliv.
8. april: Dags­nytt 18: Debatt med Kår­stein E. Løv­aas (H), Lars Sør­gard (NHH), Thor G. Erik­sen (kring­kas­tings­sjef NRK), Kris­ti­an Mei­sing­set (Miner­va), Arild Gran­de (Ap).
25. mars: Kris­ti­an Mei­sing­set: NRK.no skal ikke være en nett­avis, Miner­va
3. desem­ber: Hel­le Sjø­v­aag: NRKs rol­le i medie­land­ska­pet, Dagens Næringsliv.

Nyhetsoppslag:

1. juni: Sol­hjell vil ta fra NRK spon­sor­pen­ger og gjø­re NRK.no mind­re tab­lo­id, Dag­bla­det.
21. mai: Frp vil utset­te NRK- og TV 2‑meldingen, NRK.
20. mai: Sosia­le medi­er gir NRK-løft, Dagens Næringsliv.
6. mai: NRK trek­ker seg fra nett­sat­sing, Kam­pan­je.
28. april: Skal dele mer og «stje­le» mind­re, Dagens Næringsliv.
11. april: Slak­ter NRK-kri­tik­ken, Klasse­kam­pen.
10. april: Nes­ten bare NRK øker antall jour­na­lis­ter, Aften­pos­ten.
8. april: Regje­rings­par­ti­ene vil inn­føre beta­lings­mur på NRKs nett­si­der, Aften­pos­ten.
20. novem­ber 2014: Fors­ke­re: – NRK.no lig­ner mind­re på en nett­avis, Kam­pan­je.

Offisielle dokumenter, bakgrunnsmateriale:

Kul­tur­de­par­te­men­tet: Open og opp­lyst — All­menn­kring­kas­ting og medie­mang­fald, stor­tings­mel­ding nr. 38 (2014–2015).
Kul­tur­de­par­te­men­tet: Hørings­no­tat – høring om NRK-plakaten
Kul­tur­de­par­te­men­tet: NRK-pla­ka­ten (pdf)
Kul­tur­de­par­te­men­tet: Video­opp­tak av kon­fe­ran­se om de kon­kur­ranse­mes­si­ge virk­nin­ge­ne av NRKs til­bud, 12. mars 2015.

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Debatt om NRK og allmennkringkasting

  Fra SNL

 • allmennkringkasting

  Allmennkringkasting, mediepolitisk begrep, norsk oversettelse av engelske public service broadcasting, som innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Som et offentlig gode skal allmennkringkasting ivareta alle samfunnsgruppers interesser, og skape en nasjonal fellesarena.

 • podkast

  Podkast er redigerte lydprogrammer som distribueres på internett. Podkasting kjennetegnes ved at lytteren gjennom abonnementstjenester kan laste ned programmene til smarttelefon, nettbrett eller lignende for å lytte til dem når det passer. Podkastteknologien omfatter også distribusjon av videofiler, men i dagligtale brukes podkast nesten utelukkende om lyd.

  Fra wikipedia

 • Allmennkringkasting i Nederland

  Allmennkringkasting i Nederland har en annen struktur og organisasjonsform enn de fleste andre land i Europa.

 • Kringkastingsavgift

  Kringkastingsavgift er en særavgift som må betales av alle som eier eller bruker et fjernsyn eller andre mottakere av tv- eller radiosignaler.

 • Nederlandse Publieke Omroep

  Nederlandse Publieke Omroep (NPO) (norsk oversettelse: nederlandsk offentlig kringkasting) er Nederlands offentlige allmennkringkaster-organsiasjon og administrerer de mange offentlige kringkasterselskapene i landet.