Europeisk offentlighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • forskningsråd

  Forskningsråd er et offentlig organ som skal fremme og finansiere forskning innenfor et avgrenset fagområde eller en bestemt sektor. De fleste forskningsrådene er rettet mot universiteter og høyskoler, men mange råd finansierer også aktiviteter ved forskningsinstitutter og i bedriftene. Forskningsrådene fungerer gjennomgående som en alternativ, eller supplerende, statlig finansieringskanal, der tildelingen skjer på basis av nasjonal konkurranse.

 • eiendomsrett

  Eiendomsrett er retten til å råde over en ting innenfor lovlige rammer, så lenge det ikke strider mot andres rettigheter. Eiendomsretten er den viktigste av alle formuesrettigheter, og er vernet gjennom Grunnlovens § 105 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 (EMK P1-1). Eiendomsrett omfatter både rettslige disposisjoner, som rett til å selge, låne bort eller pantsette, og faktiske disposisjoner, som rett til å bruke en ting, male huset, kjøre med bilen, hogge trær i skogen og så videre.

  Fra wikipedia

 • Den europeiske kringkastingsunion

  Den europeiske kringkastingsunion, som oftest forkortet EBU eller UER, er verdens største sammenslutning av nasjonale tv- og radioselskaper.

 • Den europeiske union

  Den europeiske union (EU) er et traktatfestet statsforbund inngått mellom 27 demokratiske nasjonalstater i Europa.

 • Offentlig sektor

  Offentlig sektor kan sies å være: Den virksomhet som skal sørge for felles oppgaver og forvalte felles verdier i samfunnet.