Juryordningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Juryordningen

  Fra Virksomme Ord

 • Den eneste Rettergangsform, der kan forsones med et frit Folks Forfatning

  Hr. Præsident! Det har ikke forundret mig, at nærværende Lovforslag har mødt megen Modstand fra den konservative Leir, hvor man i enhver ny Ide ser en Plage og i ethvert Fremskridt en Fare.

 • Retspligten lagt i Folkets Haand

  Fra første Hold er der talt, som om det Dokument, jeg nu holder i min Haand, Justitskomiteens Indstilling, er noget nyt, uforberedt, uventet og overraskende, noget som det næsten er en Krænkelse af Pligt at opfordre Storthingets Medlemmer til at stemme over. Hvad er det, som ligger til Grund for denne Indstilling? Det er Kardinalspørgsmaalet.

  Fra SNL

 • jury

  Jury, også kalt lagrette, er en gruppe lekfolk (ikke juridiske fagdommere) som i enkelte land deltar i rettsavgjørelser ved å svare på bestemte spørsmål knyttet til om en tiltalt person er skyldig eller ikke. Juryens beslutning styrer normalt avgjørelsen av skyldspørsmålet i saken.Juryordningen i Norge ble avviklet av Stortinget i juni 2017 og erstattet av meddomsrett for alle saker som kom til lagmannsrettene etter 1.

 • crime passionel

  Crime passionel er et lovbrudd begått under innflytelse av en sterk lidenskap, særlig sjalusi, forsmådd kjærlighet eller lignende.I Frankrike har juryen ofte i slike saker avsagt oppsiktsvekkende frifinnelseskjennelser, noe som har ført til kritikk av juryordningen og ført til visse reformer. Etter den norske straffeloven vil tilsvarende forhold kunne tillegges vekt ved vurderingen av straff-fritak på grunn av provokasjon (for eksempel straffelovens § 271), eller ved vurderingen av straffnedsettelse på grunn av «berettiget harme» (straffelovens § 77).