Juryordningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Juryordningen

  Fra Virksomme Ord

 • Den eneste Rettergangsform, der kan forsones med et frit Folks Forfatning

  Hr. Præsident! Det har ikke forundret mig, at nærværende Lovforslag har mødt megen Modstand fra den konservative Leir, hvor man i enhver ny Ide ser en Plage og i ethvert Fremskridt en Fare.

 • Retspligten lagt i Folkets Haand

  Fra første Hold er der talt, som om det Dokument, jeg nu holder i min Haand, Justitskomiteens Indstilling, er noget nyt, uforberedt, uventet og overraskende, noget som det næsten er en Krænkelse af Pligt at opfordre Storthingets Medlemmer til at stemme over. Hvad er det, som ligger til Grund for denne Indstilling? Det er Kardinalspørgsmaalet.

  Fra SNL

 • jury

  Jury, i norsk rett kalt lagrette, en gruppe legmenn (ikke juridiske fagdommere) som deltar i rettsavgjørelser gjennom å svare på bestemte spørsmål knyttet til om en tiltalt person er skyldig. På sitt område er juryen enerådende.Juryordningen ble avviklet av Stortinget i juni 2017, og skal erstattes av meddomsrett. Lovendringen er sanksjonert i statsråd, og det er bestemt som overgangsordning at alle anker som er inngitt til lagmannsrettene før 1.1.2018 behandles etter de tidligere regler forutsatt at ankeforhandlingen er påbegynt før 31.12.2018.

 • crime passionel

  Crime passionel, forbrytelse begått under innflytelse av en sterk lidenskap, særlig sjalusi, forsmådd kjærlighet el.l. I Frankrike har juryen ofte i slike saker avsagt oppsiktsvekkende frifinnelseskjennelser, noe som har ført til kritikk av juryordningen og ført til visse reformer. Etter den norske straffelov vil tilsvarende forhold kunne tillegges vekt ved vurderingen av straffritak på grunn av provokasjon (f.eks.