Juryordningen

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Juryordningen

  Fra SNL

 • jury

  Jury, også kalt lagrette, er en gruppe lekfolk (ikke juridiske fagdommere) som i enkelte land deltar i rettsavgjørelser ved å svare på bestemte spørsmål knyttet til om en tiltalt person er skyldig eller ikke. Juryens beslutning styrer normalt avgjørelsen av skyldspørsmålet i saken.Juryordningen i Norge ble avviklet av Stortinget i juni 2017 og erstattet av meddomsrett for alle saker som kom til lagmannsrettene etter 1.

 • lagrette

  Lagrette var i det norske rettsvesenet juryen som avgjorde skyldspørsmålet i en del straffesaker som gikk for lagmannsretten. Lagretten avgjorde skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene med strafferamme på over seks års fengsel. Les mer om lagrettens opprettelse, funksjon og avvikling under jury. Juryordningen i Norge var under debatt, og et offentlig utvalg gikk gjennom ordningen i NOU 2011:13 Juryutvalget – Når sant skal skrives. Stortinget fattet i 2015 prinsippvedtak om å avvikle juryordning, og fattet formelt lovvedtak våren 2017 der lagretteordningen skulle avskaffes til fordel for meddomsrett med to fagdommere og fem lekdommere.

  Fra wikipedia

 • Anders Løvlie

  Anders Løvlie (født 23.

 • Eurovision Song Contest 2024

  Eurovision Song Contest 2024 blir den 68.

 • Lagmannsrett

  Lagmannsretten er andre nivå i det norske domstolssystemet og ankedomstol for saker fra tingretten, i både sivile saker og straffesaker.