Mangfold

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Mangfold

  Fra SNL

 • diversitet

  Diversitet er som regel et mål for antall arter i et område samt fordelingen av individene på de ulike artene.Diversitet vil i en videre betydning også kunne ta hensyn til forskjeller i artenes størrelse, levevis, arealkrav og lignende, ikke bare forskjeller i antallet..

 • genetisk mangfold

  Genetisk mangfold er den genetiske variasjonen i arvestoffet til en art. Genetisk mangfold er en viktig del av biologisk mangfold. Biologisk mangfold deles opp i de tre nivåene økosystemmangfold, artsmangfold og genetisk mangfold.Hvert individ i en art har ulik kombinasjon av genvarianter. Ingen individer er genetisk like, med unntak av eneggede tvillinger, og kloner hos arter med ukjønnet reproduksjon.

  Fra wikipedia

 • Biologisk mangfold

  Biologisk mangfold eller biodiversitet er mangfoldet av levende organismer.

 • Islam

  Islam er en monoteistisk religion, og den yngste blant de store verdensreligionene.

 • Mangfold (andre betydninger)

  Mangfold viser til variasjon og sammensetning og har flere betydninger: