Mediemangfold

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • allmennkringkasting

    Allmennkringkasting er et mediepolitisk begrep som er en norsk oversettelse av engelske public service broadcasting. Det innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Som et offentlig gode skal allmennkringkasting ivareta alle samfunnsgruppers interesser, og skape en nasjonal fellesarena.Allmennkringkasting skal bidra til mangfold i det totale programtilbudet, og sørge for at både brede og smale publikumsgrupper får et godt tilbud.

  • mediemangfald

    Mediemangfald er eit overordna mål i norsk mediepolitikk. Mangfaldet peikar både mot avsendaren – at det skal vere fleire aktørar som lagar medieinnhald, men òg at det skal vere eit mangfald i innhaldet som desse aktørane presenterer..