Mediemangfold

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • allmennkringkasting

  Allmennkringkasting er et mediepolitisk begrep som er en norsk oversettelse av engelske public service broadcasting. Det innebærer at kringkastingsmediene styres ut fra et ideal om at kringkasting er et offentlig gode, en felles informasjonsressurs på linje med offentlige tjenester som veinett og vann. Som et offentlig gode skal allmennkringkasting ivareta alle samfunnsgruppers interesser, og skape en nasjonal fellesarena.

 • mediemangfald

  Mediemangfald er eit overordna mål i norsk mediepolitikk. Mangfaldet peikar både mot avsendaren – at det skal vere fleire aktørar som lagar medieinnhald, men òg at det skal vere eit mangfald i innhaldet som desse aktørane presenterer. .

  Fra wikipedia

 • Allehelgensaften

  Allehelgensaften, i nyere tid uoffisielt også kalt halloween etter engelsk Halloween, er dagen før allehelgensdag.

 • Gunnar Stavrum

  Gunnar Stavrum (født 24.

 • NOU 2017: 7, Mediemangfoldsutvalget

  NOU 2017: 7 «Det norske mediemangfoldet – en styrket mediepolitikk for borgerne» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalgt som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 18.