Overvåking

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Sandholmane naturreservat

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Teistholmen naturreservat

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Koløy naturreservat

 • Bilde: Miljødirektoratet

  Varangerhalvøya nasjonalpark

  Fra SNL

 • overvåking

  Overvåking, virksomhet for å føre kontroll med eget lands sjø- og luftterritorium. I Norge utføres militær overvåking ved hjelp av sjø- og luftstridskrefter, radar og andre elektroniske hjelpemidler. Under krig er overvåking også en systematisk og kontinuerlig observasjon for å oppnå opplysninger om fiendens styrke, gruppering og virksomhet i et angitt område.

 • EOS-utvalget

  EOS-utvalget, utvalg som kontrollerer etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste som utføres av den offentlige forvaltning eller under styring av eller på oppdrag fra denne. Medlemmene velges av Stortinget, og utvalget avgir melding til Stortinget minst én gang i året. Utvalget skal føre tilsyn med de hemmelige tjenester, undersøke klager fra enkeltpersoner og organisasjoner, og kan ta opp saker og forhold av eget tiltak.

  Fra wikipedia

 • EOS-utvalget

  Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) er et permanent kontrollorgan underlagt Stortinget.

 • Geoteknisk grunnundersøkelse

  En geoteknisk grunnundersøkelse er en kartlegging som utføres av grunnforhold, herunder grunnens beskaffenhet og sammensetning, inkludert jord, grunnvann og bergflate.

 • Overvåkning

  Overvåkning er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker og dyr.