Overvåking

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • overvåking

  Overvåking, virksomhet for å føre kontroll med eget lands sjø- og luftterritorium. I Norge utføres militær overvåking ved hjelp av sjø- og luftstridskrefter, radar og andre elektroniske hjelpemidler. Under krig er overvåking også en systematisk og kontinuerlig observasjon for å oppnå opplysninger om fiendens styrke, gruppering og virksomhet i et angitt område.

 • National Security Agency

  National Security Agency (NSA) er et etterretningsorgan i USA med hovedansvar for signaletterretning og informasjons- og cybersikkerhet. NSA er både underlagt Forsvarsdepartementet og en del av USAs etterretningssektor. NSA ble opprettet i 1952 for å samordne USAs kryptologi-kapabiliteter og ledes av en direktør. NSA-direktøren rapporterer til forsvarsministeren og den nasjonale etterretningsdirektøren (Director of National Intelligence, DNI), som er underlagt presidenten.

  Fra wikipedia

 • EOS-utvalget

  Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) er et permanent kontrollorgan underlagt Stortinget.

 • Geoteknisk grunnundersøkelse

  En geoteknisk grunnundersøkelse er en kartlegging som utføres av grunnforhold, herunder grunnens beskaffenhet og sammensetning, inkludert jord, grunnvann og bergflate.

 • Overvåkning

  Overvåkning er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker og dyr.