Senter for undersøkende journalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Senter for undersøkende journalistikk

    Fra SNL

  • forskning

    Forskning er en prosess som gjennom systematisk arbeid kan frembringe nye kunnskaper og økt viten. Forskning foregår hovedsakelig ved universiteter og høyskoler (som har forskning som hovedoppgave ved siden av undervisning), frittstående forskningsinstitutter og i næringslivets laboratorier som del av en industribedrift. Begrepet vitenskap brukes også særlig om den akademiske forskning.

  • 22. juli-kommisjonen

    22. juli-kommisjonen, også kalt Gjørv-kommisjonen, ble oppnevnt 12. august 2011 av Regjeringen Stoltenberg i etterkant av terrorangrepene som rammet Norge noen uker tidligere. Kommisjonen var uavhengig og fikk i oppgave å foreta en gjennomgang og evaluering av hendelsene for å trekke lærdom av angrepene på regjeringskvartalet og Utøya. Kommisjonen skulle ikke være en granskningskommisjon, men gi en samlet framstilling av hendelsene, og gi anbefalinger på bakgrunn av dette.