Stemmerett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemark Museum

  Konfirmasjon og kvinnelig stemmerett

 • Bilde: Kildenett.no

  Det kommunale Mandtal for Vik sogn 1898

 • Bilde: Telemark Museum

  Dokument- Høyres valgorganisasjon

 • Bilde: Norsk Folkemuseum

  Demonstrasjonstog

  Fra Virksomme Ord

 • Kvinnene fikk ikke stemmerett - det var en kamp de kjempet og vant

  Kampen for mer demokrati og for kvinners rettigheter har ikke blitt kjempet av en bevegelse alene. Det er sterke historier om modige foregangskvinner innenfor alle politiske bevegelser, blant organisasjonene i det sivile samfunnet og i næringslivet.

 • Mangel paa duelige Subjecter

  Der er i denne Forsamling giort det Forslag, at alle norske Embeder for Eftertiden, paa nogle meget faa nær, skulle allene besættes af Norskfødde. Uagtet jeg frygter for at faae de fleste mod mig, vover ieg dog, fordi Pligt byder mig at tale, hvad jeg anseer for Sandhed, at fremsætte den Formening, at dette Forslag, ifald det ubetinget antages, vilde idet mindste i det første Decennium vorde til Skade for Norge.

 • Den videnskabelige Dannelse er ikke stor i Landet

  Omendskjønt de Grunde, som et af Forsamlingens ærede Medlemmer har fremsat for Indførelsen af Indfødretten i Landet, ere meget vigtige, saa tillader jeg mig dog at troe, at dette Forslag, antaget som en Lov i vores Constitution, der strax blev sat i Kraft, ikke vilde være passende til Landets nærværende Forfatning. Nye Staters Organisationer ere forbundne med de største Vanskeligheder.

  Fra SNL

 • stemmerett

  Stemmerett, rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ innen et geografisk område eller organisasjon. Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter; oftest vil det også være regler for når valg kan finne sted og hva valgene skal gjelde. Se stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg.

 • stemmerett for kvinner i Norge

  I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1913 til 1940 Les også Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt De første kravene om stemmerett for kvinner i Norge ble reist i 1880-årene.

  Fra wikipedia

 • Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge

  Innføring av kvinnelig stemmerett i Norge foregikk mellom 1901 og 1913.

 • Kvinnelig stemmerett

  Kvinnelig stemmerett var en av de første store kampsaker for feministiske bevegelser.

 • Stemmerett

  Stemmerett er retten til å avgi stemme ved valg til en nasjonalforsamling eller et annet bestemmende politisk organ.