Stemmerett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Kvinnene fikk ikke stemmerett - det var en kamp de kjempet og vant

  Kampen for mer demokrati og for kvinners rettigheter har ikke blitt kjempet av en bevegelse alene. Det er sterke historier om modige foregangskvinner innenfor alle politiske bevegelser, blant organisasjonene i det sivile samfunnet og i næringslivet.

 • Mangel paa duelige Subjecter

  Der er i denne Forsamling giort det Forslag, at alle norske Embeder for Eftertiden, paa nogle meget faa nær, skulle allene besættes af Norskfødde. Uagtet jeg frygter for at faae de fleste mod mig, vover ieg dog, fordi Pligt byder mig at tale, hvad jeg anseer for Sandhed, at fremsætte den Formening, at dette Forslag, ifald det ubetinget antages, vilde idet mindste i det første Decennium vorde til Skade for Norge.

 • Den videnskabelige Dannelse er ikke stor i Landet

  Omendskjønt de Grunde, som et af Forsamlingens ærede Medlemmer har fremsat for Indførelsen af Indfødretten i Landet, ere meget vigtige, saa tillader jeg mig dog at troe, at dette Forslag, antaget som en Lov i vores Constitution, der strax blev sat i Kraft, ikke vilde være passende til Landets nærværende Forfatning. Nye Staters Organisationer ere forbundne med de største Vanskeligheder.

  Fra SNL

 • stemmerett

  Stemmerett er rett til å avgi stemme ved valg til nasjonalforsamling eller annet besluttende organ. Reglene for stemmerett ved valg i Norge er beskrevet i artiklene om stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. Retten til å stemme er normalt regulert gjennom lover eller vedtekter. I de aller fleste tilfeller er stemmeretten knyttet til valg av representanter, som så skal fatte de aktuelle løpende avgjørelser.

 • stemmerettens historie i Norge

  Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett.De første hemmelige valgene, der folk kunne stemme anonymt, var i 1885. Før dette er det vanskelig å karakterisere valgene som demokratiske, ut fra vår forståelse av demokrati i dag.I Grunnloven fra 1814 het det at borgere som skulle ha stemmerett måtte ha fylt 25 år innen valget ble holdt, måtte ha opphold i landet og ha bodd i Norge i minst fem år.