Straffeloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Straffeloven

  Fra SNL

 • straffeloven

  Någjeldende straffelov er av 20. mai 2005, men trådte først i kraft 1. oktober 2015 etter en lengre implementeringsprosess. Straffeloven er ment å regulere adferd, og er underkastet krav til klarhet og forutberegnelighet for å kunne brukes mot mennesker og foretak. Straffeloven bygger på menneskerettighetene slik de kommer til uttrykk i FNs menneskerettserklæring og Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK).

 • dødsstraff

  Dødsstraff er henrettelse av et menneske som er blitt dømt til døden for en forbrytelse i en stat der grunnloven eller lovverket gir adgang til dette. Hvis henrettelsen ikke skjer ved lov og dom kalles det en utenomrettslig henrettelse. De fleste samfunn har gjennom tidene praktisert dødsstraff. Det har vært dødsstraff for en rekke forbrytelser, særlig mord, forræderi og brudd på religiøse lover.

  Fra wikipedia

 • Lov om straff

  Lov om straff (straffeloven) er en norsk lov som trådte i kraft 1.

 • Rasismeparagrafen

  Rasismeparagrafen er i Norge et tilnavn på § 185 i straffeloven av 2005 som forbyr diskriminerende eller hatefull ytringer rettet mot noens hudfarge, etnisitet, religion, livssyn, seksuelle legning eller funksjonshemning .

 • Straff

  Straff er en negativ reaksjonsform på uønsket oppførsel eller handling, og kan ta mange former.

Mer om Straffeloven fra Vox Publicas arkiv