Straffeloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Straffeloven

  Fra SNL

 • straffeloven

  Någjeldende straffelov er av 20. mai 2005, men trådte først i kraft 1. oktober 2015 etter en lengre implementeringsprosess. Straffeloven er ment å regulere adferd, og er underkastet krav til klarhet og forutberegnelighet for å kunne brukes mot mennesker og foretak. Straffeloven bygger på menneskerettighetene slik de kommer til uttrykk i FNs menneskerettserklæring og Den Europeiske Menneskerettskonvensjon (EMK).

 • Paragraf 213

  Paragraf 213 var den paragrafen i den norske straffelova som kriminaliserte seksuelle handlingar mellom menn. Noreg var eitt av dei siste landa i Vest-Europa som avskaffa lovforbod mot sex mellom menn. Avkriminaliseringa kom som resultat av ein lang prosess der både skjerpingar og avskaffing lenge var blitt diskutert. Fjerninga av paragrafen som kriminaliserte sex mellom menn, og av paragrafen som kriminaliserte sambuarskap utanfor ekteskap (paragraf 379), signaliserte ein ny periode i Noreg si rettslege regulering av samliv og seksualitet.

  Fra wikipedia

 • Almindelig borgerlig Straffelov

  Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff.

 • Lov om straff

  Lov om straff (straffeloven) er en norsk lov som trådte i kraft 1.

 • Straff

  Straff er en negativ reaksjonsform på uønsket oppførsel eller handling, og kan ta mange former.

Mer om Straffeloven fra Vox Publicas arkiv