Samer

Samene er et urfolk som har sine tradis­jonelle boset­ting­som­råder i Norge, Sverige, Fin­land og Russland. 

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Samer

  Fra SNL

 • samer

  Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi. Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas større byer.

 • samene i jernalderen

  Jernalderen er perioden fra cirka 500 før vår tidsregning til cirka 1050 etter vår tidsregnings begynnelse. I denne perioden hadde samene mange nabofolk i Norden, som de noen steder bodde tett på og hadde mye å gjøre med. Gjennom dette samkvemmet deltok jernalderens samer i store handelsnettverk som strakk seg mot både sørvest og sørøst. Vi deler ofte jernalderen inn i eldre og yngre jernalder, med 500-tallet evt.

  Fra wikipedia

 • Fornorsking av samer

  Fornorsking av samer er resultatet av det kulturpresset og den aktive norske assimileringspolitikken som det samiske folk, med sin kultur og levesett, opplevde fra den norske staten og majoritetssamfunnet i Norge fra tidlig på 1700-tallet og fram til moderne tid, gjennom kirke, skole og andre virkemidler.

 • Samenes nasjonaldag

  Samenes nasjonaldag (sørsamisk: Saemiej åålmegebiejjie, lulesamisk: Sáme álmmukbiejvve, nordsamisk: Sámi álbmotbeaivi) er 6.

 • Samer

  For det arabiske navnet Samer, se Samir.Samer er en folkegruppe tradisjonelt bosatt fra Hedmark i sør til Kola-halvøya i øst, med et kjerneområde i de indre delene av Nordkalotten og fjordstrøkene i Nord-Norge.

Mer om Samer fra Vox Publicas arkiv