SISTE UNDER Aktuelt

255 artikler

«Det er slutt for den vestlige middelklassen»

Vest­li­ge sam­funn deles i to – makt og rik­dom sam­les i stor­by­ene, de mak­tes­løse tren­ges ut i peri­fe­ri­en, mener den frans­ke fors­ke­ren Chris­tophe Guil­luy. De to grup­pe­ne snak­ker ikke len­ger med hver­and­re, og det er ikke sunt for demo­kra­ti­et, sier han i inter­vju med Vox Pub­li­ca.

 

Forskningsformidling i politiske minefelt

Fors­ke­re på poli­tisk kon­tro­ver­si­el­le emner kan opp­le­ve at både
integri­tet og tro­ver­dig­het blir angre­pet når resul­ta­te­ne skal for­mid­les. Man­ge kan rea­ge­re med å trek­ke seg vekk fra offent­lig­he­ten, for­tel­ler sosio­log og migra­sjons­fors­ker Met­te Anders­son.

 

Taler Facebook og Google midt imot

Han har truk­ket Face­bo­ok for ret­ten – og sei­ret. I stort inter­vju med Vox Pub­li­ca for­tel­ler per­son­vern­hel­ten Max Schrems om hvor­dan han set­ter EUs nye per­son­vern­reg­ler på prø­ve med nye mil­li­ard­søks­mål mot ame­ri­kans­ke nett­gi­gan­ter.

 

Bank-bank! Har du fem minutter?

«Den sto­re mar­sjen for Euro­pa»: De sis­te uke­ne har akti­vis­ter fra Emma­nu­el Macrons par­ti ban­ket på dører over hele Frank­ri­ke og spurt folk ut om EU. Macron vil gjen­ta suk­ses­sen fra pre­si­dent­val­get i nes­te års EU-valg, men hvor­dan rea­ge­rer folk på lokal­pla­net? Repor­ta­sje fra Mar­seil­le, Sør-Frank­ri­ke.

 
 
til toppen