Personvernerklæring

Denne per­son­vern­erk­lærin­gen forteller om hvor­dan Vox Pub­li­ca sam­ler inn og bruk­er personopplysninger.

Vox Pub­li­ca, ved ans­varlig redak­tør, er behan­dlingsans­varlig for virk­somhetens behan­dling av per­son­op­plysninger. Der det daglige ans­varet er delegert, kom­mer det fram under hvert enkelt punkt. Delegerin­gen omfat­ter kun opp­gavene og ikke ans­varet. Erk­lærin­gen innehold­er opplysninger du har krav på når det sam­les inn opplysninger fra nettst­edet vårt (per­son­op­plysningsloven § 19) og generell infor­masjon om hvor­dan vi behan­dler per­son­op­plysninger (per­son­op­plysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på voxpublica.no

Webans­varlig har det daglige ans­varet for Vox Pub­li­cas behan­dling av per­son­op­plysninger på voxpublica.no, med min­dre annet er oppgitt under. Det er friv­il­lig for de som besøk­er nettsi­dene å opp­gi per­son­op­plysninger i forbindelse med tjen­ester, for eksem­pel å mot­ta nyhets­brev. Behan­dlings­grunnlaget er sam­tykke fra den enkelte, med min­dre annet er spesifisert.

Sub­sys er vår drift­sleverandør for voxpublica.no.

Opplysninger som sam­les inn i forbindelse med drift av nettst­ed, lagres på egne ser­vere som driftes av leverandøren. Det er kun Vox Pub­li­ca og Sub­sys som har til­gang til opplysnin­gene som sam­les inn. En egen data­behan­dler­av­tale mel­lom Vox Pub­li­ca og Sub­sys reg­ulerer hvilken infor­masjon leverandøren har til­gang til og hvor­dan den skal behandles.

Nettstatistikk

Vox Pub­li­ca sam­ler inn avi­den­ti­fis­erte opplysninger om besøk­ende på voxpublica.no. For­målet med dette er å utar­bei­de sta­tis­tikk som vi bruk­er til å forbedre og videreutvikle infor­masjon­stil­budet på nettst­edet. Eksem­pler på hva sta­tis­tikken gir svar på, er hvor mange som besøk­er ulike sider, hvor lenge besøket var­er, hvilke nettst­ed­er bruk­erne kom­mer fra og hvilke net­tle­sere som benyttes.

Opplysnin­gene behan­dles i avi­den­ti­fis­ert og aggregert form. Med avi­den­ti­fis­ert menes at vi ikke kan spore opplysnin­gene vi sam­ler inn tilbake til den enkelte bruk­er. Vi sam­ler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avi­den­ti­fis­eres slik at bare de tre første grup­pene i adressen brukes til å generere sta­tis­tikk. Det vil si at der­som IP-adressen består av num­rene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I til­legg behan­dles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sam­men til en gruppe og ikke behan­dles indi­vidu­elt. Enkelte opplysninger om de avi­den­ti­fis­erte IP-adressene blir behan­dlet på indi­vid-nivå, men alle disse opplysnin­gene blir automa­tisk slet­tet etter 14 måneder.

Vi bruk­er analy­sev­erk­tøyet Google Ana­lyt­ics på vårt nettsted.

Informasjonskapsler

Infor­masjon­skap­sler (cook­ies) er små tek­st­fil­er som plasseres på din data­maskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behan­dling av disse opplysnin­gene er ikke tillatt med min­dre bruk­er både har blitt informert om og har gitt sitt sam­tykke til behan­dlin­gen. Bruk­eren skal få vite om og god­kjenne hvilke opplysninger som behan­dles, hva for­målet med behan­dlin­gen er og hvem som behan­dler opplysnin­gene, jf. ekomloven § 2–7b.

Føl­gende infor­masjon­skap­sler brukes på voxpublica.no:

Infor­masjon­skapselBeskriv­elseUtløper etter
_gaBrukes for å sam­le inn sta­tis­tikk til Google Analytics2 år
_gidBrukes for å sam­le inn sta­tis­tikk til Google Analytics24 timer
_gatBrukes for å begrense antall fore­spørsler til Google Analytics1 min­utt

Slik admin­istr­erer du infor­masjon­skap­sler (nettvett.no)

Kommentarer på voxpublica.no

Alle inn­legg og tilhørende kom­mentar­er, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.

Du kan legge igjen kom­mentar­er uten å reg­istrere deg. Der­som du har pub­lis­ert kom­mentar­er som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kon­takt med redak­sjo­nen slik at vi kan vur­dere det. Du har imi­dler­tid ikke krav på ret­ting og slet­ting av ytringer.

Vi bruk­er Akismet anti-spam for å luke ut spam-meldinger i kom­men­tar­fel­tene våre. For dette for­mål vil Akismet sam­le inn infor­masjon om den som kom­menter­er, samt selve kom­mentaren. Denne infor­masjo­nen inklud­er­er IP-adresse og bruk­er­a­gent, samt kom­mentarens navn, bruk­er­navn og e‑post.

Nyhetsbrev

Vox Pub­li­ca sender ut nyhets­brev en gang i uka via e‑post. For at vi skal kunne sende e‑post må du reg­istrere en e‑postadresse. Mailchimp er data­behan­dler for nyhets­brevet og har en egen per­son­vern­erk­læring. E‑postadressen lagres i en egen data­base og slettes når du sier opp abon­nementet. E‑postadressen slettes også om vi får tilbakemeld­ing om at den ikke er aktiv. Vi vil aldri dele din e‑postadresse med andre. Du kan velge om du vil opp­gi navnet ditt når du reg­istr­erer deg.