Personvernerklæring

Den­ne per­son­ver­n­er­klæ­rin­gen for­tel­ler om hvor­dan Vox Pub­li­ca sam­ler inn og bru­ker per­son­opp­lys­nin­ger.

Vox Pub­li­ca, ved ansvar­lig redak­tør, er behand­lings­an­svar­lig for virk­som­he­tens behand­ling av per­son­opp­lys­nin­ger. Der det dag­li­ge ansva­ret er dele­gert, kom­mer det fram under hvert enkelt punkt. Dele­ge­rin­gen omfat­ter kun opp­ga­ve­ne og ikke ansva­ret. Erklæ­rin­gen inne­hol­der opp­lys­nin­ger du har krav på når det sam­les inn opp­lys­nin­ger fra nett­ste­det vårt (per­son­opp­lys­nings­lo­ven § 19) og gene­rell infor­ma­sjon om hvor­dan vi behand­ler per­son­opp­lys­nin­ger (per­son­opp­lys­nings­lo­ven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på voxpublica.no

Weban­svar­lig har det dag­li­ge ansva­ret for Vox Pub­li­cas behand­ling av per­son­opp­lys­nin­ger på voxpublica.no, med mind­re annet er opp­gitt under. Det er fri­vil­lig for de som besø­ker nett­si­de­ne å opp­gi per­son­opp­lys­nin­ger i for­bin­del­se med tje­nes­ter, for eksem­pel å mot­ta nyhets­brev. Behand­lings­grunn­la­get er sam­tyk­ke fra den enkel­te, med mind­re annet er spe­si­fi­sert.

Sub­sys er vår drifts­le­ve­ran­dør for voxpublica.no.

Opp­lys­nin­ger som sam­les inn i for­bin­del­se med drift av nett­sted, lag­res på egne ser­ve­re som drif­tes av leve­ran­dø­ren. Det er kun Vox Pub­li­ca og Sub­sys som har til­gang til opp­lys­nin­ge­ne som sam­les inn. En egen data­be­hand­ler­av­ta­le mel­lom Vox Pub­li­ca og Sub­sys regu­le­rer hvil­ken infor­ma­sjon leve­ran­dø­ren har til­gang til og hvor­dan den skal behand­les.

Nettstatistikk

Vox Pub­li­ca sam­ler inn aviden­ti­fi­ser­te opp­lys­nin­ger om besø­ken­de på voxpublica.no. For­må­let med det­te er å utar­bei­de sta­ti­stikk som vi bru­ker til å for­bed­re og videre­ut­vik­le infor­ma­sjons­til­bu­det på nett­ste­det. Eksemp­ler på hva sta­ti­stik­ken gir svar på, er hvor man­ge som besø­ker uli­ke sider, hvor len­ge besø­ket varer, hvil­ke nett­ste­der bru­ker­ne kom­mer fra og hvil­ke nett­le­se­re som benyt­tes.

Opp­lys­nin­ge­ne behand­les i aviden­ti­fi­sert og aggre­gert form. Med aviden­ti­fi­sert menes at vi ikke kan spo­re opp­lys­nin­ge­ne vi sam­ler inn til­ba­ke til den enkel­te bru­ker. Vi sam­ler inn hele IP-adres­sen, men IP-adres­sen aviden­ti­fi­se­res slik at bare de tre førs­te grup­pe­ne i adres­sen bru­kes til å gene­re­re sta­ti­stikk. Det vil si at der­som IP-adres­sen består av num­re­ne 195.159.103.82, bru­kes bare 195.159.103.xx. I til­legg behand­les IP-adres­se­ne på aggre­gert nivå, det vil si at all data slås sam­men til en grup­pe og ikke behand­les indi­vi­du­elt. Enkel­te opp­lys­nin­ger om de aviden­ti­fi­ser­te IP-adres­se­ne blir behand­let på indi­vid-nivå, men alle dis­se opp­lys­nin­ge­ne blir auto­ma­tisk slet­tet etter 14 måne­der.

Vi bru­ker ana­lyse­verk­tøy­et Goog­le Ana­ly­tics på vårt nett­sted.

Informasjonskapsler

Infor­ma­sjons­kaps­ler (cookies) er små tekst­fi­ler som plas­se­res på din data­ma­skin når du las­ter ned en nett­side.

Lag­ring av opp­lys­nin­ger og behand­ling av dis­se opp­lys­nin­ge­ne er ikke til­latt med mind­re bru­ker både har blitt infor­mert om og har gitt sitt sam­tyk­ke til behand­lin­gen. Bru­ke­ren skal få vite om og god­kjen­ne hvil­ke opp­lys­nin­ger som behand­les, hva for­må­let med behand­lin­gen er og hvem som behand­ler opp­lys­nin­ge­ne, jf. ekom­lo­ven § 2–7b.

Føl­gen­de infor­ma­sjons­kaps­ler bru­kes på voxpublica.no:

Infor­ma­sjons­kap­selBeskri­vel­seUtlø­per etter
_gaBru­kes for å sam­le inn sta­ti­stikk til Goog­le Ana­ly­tics2 år
_gidBru­kes for å sam­le inn sta­ti­stikk til Goog­le Ana­ly­tics24 timer
_gatBru­kes for å begren­se antall fore­spørs­ler til Goog­le Ana­ly­tics1 minutt

Slik admi­ni­stre­rer du infor­ma­sjons­kaps­ler (nettvett.no)

Kommentarer på voxpublica.no

Alle inn­legg og til­hø­ren­de kom­men­ta­rer, arki­ve­res i tråd med arkiv­lov­giv­nin­gen.

Du kan leg­ge igjen kom­men­ta­rer uten å regist­re­re deg. Der­som du har pub­li­sert kom­men­ta­rer som du øns­ker å ret­te eller slet­te, kan du ta kon­takt med redak­sjo­nen slik at vi kan vur­de­re det. Du har imid­ler­tid ikke krav på ret­ting og slet­ting av ytrin­ger.

Vi bru­ker Akis­met anti-spam for å luke ut spam-mel­din­ger i kom­men­tar­fel­te­ne våre. For det­te for­mål vil Akis­met sam­le inn infor­ma­sjon om den som kom­men­te­rer, samt selve kom­men­ta­ren. Den­ne infor­ma­sjo­nen inklu­de­rer IP-adres­se og bru­ker­agent, samt kom­men­ta­rens navn, bru­ker­navn og e‑post.

Nyhetsbrev

Vox Pub­li­ca sen­der ut nyhets­brev en gang i uka via e‑post. For at vi skal kun­ne sen­de e‑post må du regist­re­re en e‑postadresse. Mail­chimp er data­be­hand­ler for nyhets­bre­vet og har en egen per­son­ver­n­er­klæ­ring. E‑postadressen lag­res i en egen data­base og slet­tes når du sier opp abon­ne­men­tet. E‑postadressen slet­tes også om vi får til­bake­mel­ding om at den ikke er aktiv. Vi vil ald­ri dele din e‑postadresse med and­re. Du kan vel­ge om du vil opp­gi nav­net ditt når du regist­re­rer deg.