Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Gunnar Skirbekk: Komplekse problem, spesialiserte kunnskapar — et intervju av Anders Johansen

Bere­kraft­kri­sa er kom­pleks. Ingen eks­per­ti­se eller disi­plin kan alei­ne gje­re greie for det som er i ferd med å skje. FNs bere­kraft­mål er ein illust­ra­sjon på alvo­ret i den­ne episte­mis­ke utford­rin­ga: I sam­funn der kunn­ska­pen blir sta­dig meir spe­sia­li­sert, er det meir enn nokon gong bruk for kom­pe­tan­se i omset­jing mel­lom vit­skap­le­ge kul­tu­rar og for reflek­sjon over faga sine føre­set­na­der […]

 

Er det mulig å nå FNs bærekraftmål innenfor planetens grenser? med Jørgen Randers

Fore­drag med Jør­gen Ran­ders om hvor­vidt det er mulig å stop­pe klima­end­rin­ge­ne og sam­ti­dig nå de and­re bære­kraft­må­le­ne. Vi skal utryd­de fat­tig­dom og sult, vi skal ha ren ener­gi for alle — og vi skal stop­pe klima­end­rin­ge­ne. Et av måle­ne er at vi skal ha ansten­dig arbeid og øko­no­misk vekst, et annet er fred og rett­fer­dig­het. Kan […]

 

Bruk og misbruk av historien

Vår his­to­rie og hvor­dan den tol­kes er ikke noe som bare angår fag­his­to­ri­ker­ne. Også i poli­tik­ken er det ster­ke menin­ger om hvor­dan his­to­ri­en skal for­stås – og da sær­lig i lys av poli­ti­ker­nes egen sam­tid. Ofte bru­kes his­to­ri­en til å legi­ti­me­re poli­tikk. Cice­ros dic­tum his­to­ria magist­ra vitae (his­to­ri­en er livets lære­mes­ter), får da ny gyl­dig­het: Det som en […]

 
 
til toppen