Siste Blogginnlegg

// siste innlegg fra BLOGGER

Teknologi og medier: «Kampen om metaverset»

Siden ver­densve­vens begyn­nel­se for nær­me­re 30 år siden har meng­den kul­tu­rell og sosi­al akti­vi­tet på net­tet eska­lert eks­po­nen­si­elt. Aksel­le­rert av den pågå­en­de pan­de­mi­en har vi nå vide­re fått en smake­bit av hvor mye som kan gjø­res virtuelt—men kan­skje også hvor util­freds­stil­len­de det kan føles. Det sistnevnte—vår opp­le­vel­se av grense­snit­tet som gir til­gang til det virtuelle—kan rik­tig­nok end­re seg vel­dig raskt. Ny tek­no­lo­gi er under utvik­ling, og bak sce­nen fore­går det en drag­kamp om eier­skap og domi­nans over hva som vil bli det nye metaverset.

 

Ukens medienyheter: Konkurransetilsynet, nyhetskilder og Assanges rettsak

Kon­kur­ranse­til­sy­net har fått kri­tikk av fors­ke­re for å gå etter bok­bran­sjen basert på ideo­lo­gis­ke grun­ner. En ny del­rap­port fra Medie­til­sy­net viser at TV og sosia­le medi­er er de vik­tigs­te nyhets­kil­de­ne for barn og unge. Nye vitne­mål i rett­sa­ken mot Assan­ge peker på opp­sikts­vek­ken­de infor­ma­sjon. Det­te er noen av ukens medienyheter. 

 

Ukens medienyheter: Gravejournalistikk, valgkamp og ytringsfrihet

Det inter­na­sjo­na­le jour­na­list­nett­ver­ket ICIJ har gitt Aften­pos­ten til­gang til lek­ke­de doku­men­ter om stor­ban­kers mis­ten­ke­li­ge trans­ak­sjo­ner. Nyhets­bil­det på sosia­le medi­er avgjø­res av algo­rit­mer og Face­bo­oks ytrings­fri­hets­pa­nel star­ter opp nes­te måned. Det­te er noen av ukens medienyheter. 

 

Essayføljetong 6:9 — Framskritt er opium for folket

Vi likar vår høg­tek­no­lo­gis­ke kvar­dag og synest den gjev oss man­ge goder. Vi kan kom­mu­ni­se­re effek­tivt, rei­se kom­for­ta­belt og under­hal­de oss med all­ver­das mat og drik­ke, for­tel­jin­gar og opp­le­vin­gar. Kvi­for skul­le vi vel end­re på det­te? Vi bur­de hel­ler ynskje at alle men­nes­ke fekk ta del i des­se gode­ne. Men så enkelt slepp vi ikkje unna i Hans Jonas sitt morals­ke univers.

 

Ukens medienyheter: Kroppsfokusert reklame, boikotting og TV-titting

Barn og unge møter på mye kropps­fo­ku­sert rekla­me, viser en ny stu­die gjort av Medie­til­sy­net. I 24 timer boi­kot­tet uli­ke kjen­di­s­er Face­bo­ok og Insta­gram i en pro­test mot hatyt­rin­ger og falsk infor­ma­sjon. Når koro­na­si­tua­sjo­nen sto på i Nor­ge i peri­oden mars-juni, så unge mye mer på direkte­sendt fjern­syn enn ellers, viser en stu­die gjort av Kan­tar. Det­te er noen av ukens medienyheter. 

 
 
til toppen