SISTE UNDER Analyse

318 artikler

Nok er nok. En kamp om fremtiden.

I sin sis­te bok «The Age of Surveil­lance Capi­ta­lism. The Fight for a Human Futu­re at the New Fron­ti­er of Power» tol­ker Har­vard-pro­fes­so­ren Shos­ha­na Zubo­ff den hem­me­li­ge arki­tek­tu­ren bak et nytt øko­no­misk para­dig­me som utvik­let seg etter det sto­re digi­ta­le skif­tet. Nå adva­rer hun om arki­tek­tu­rens svært anti-demo­kra­tis­ke ind­re logikk.

 

En ny form for opinionslederskap?

Insta­gram har de sis­te åre­ne tatt en brå­ven­ding. Fra å være en are­na hvor bru­ke­re dag­lig pub­li­se­rer bil­de av kaffe­kop­pen sin, har det blitt en kanal for menings­yt­ring. Kan det ha en posi­tiv effekt på unge bor­ge­re?

 

Den demokratiske hijaben?

Lydig dyds­møns­ter eller repre­sen­tant for en under­tryk­ken­de kul­tur? I offent­lig­he­ten er sli­ke for­enk­le­de frem­stil­lin­ger av mus­lims­ke kvin­ner med hijab i ferd med å opp­lø­ses – ikke minst for­di mino­ri­tets­kvin­ner del­tar i debat­ten.

 
 
til toppen