SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Notre-Dame de Paris – katedralen som ble en hjørnestein for politisk makt

Nat­ten fra 15. til 16. april ble kat­e­dralen Notre-Dame i Paris her­jet av brann. Dagen etter lovet pres­i­dent Emmanuel Macron å sette i stand bygnin­gen igjen på ufat­telig kort tid: fem år. Det tok der­i­mot mange århun­dr­er, og en ferd gjen­nom mange forskjel­lige mak­tregimer, før Notre-Dame ble til en hjørnestein for poli­tisk makt og nasjon­al enhet i Frankrike. 

 

Nok er nok. En kamp om fremtiden.

I sin siste bok «The Age of Sur­veil­lance Cap­i­tal­ism. The Fight for a Human Future at the New Fron­tier of Pow­er» tolk­er Har­vard-pro­fes­soren Shoshana Zuboff den hem­melige arkitek­turen bak et nytt økonomisk par­a­digme som utviklet seg etter det store dig­i­tale skiftet. Nå advar­er hun om arkitek­turens svært anti-demokratiske indre logikk.

 
 
til toppen