SISTE UNDER Analyse

320 artikler

Notre-Dame de Paris – katedralen som ble en hjørnestein for politisk makt

Nat­ten fra 15. til 16. april ble kate­dra­len Not­re-Dame i Paris her­jet av brann. Dagen etter lovet pre­si­dent Emma­nu­el Macron å set­te i stand byg­nin­gen igjen på ufat­te­lig kort tid: fem år. Det tok der­imot man­ge århund­rer, og en ferd gjen­nom man­ge for­skjel­li­ge makt­re­gi­mer, før Not­re-Dame ble til en hjørne­stein for poli­tisk makt og nasjo­nal enhet i Frank­ri­ke.

 

Nok er nok. En kamp om fremtiden.

I sin sis­te bok «The Age of Surveil­lance Capi­ta­lism. The Fight for a Human Futu­re at the New Fron­ti­er of Power» tol­ker Har­vard-pro­fes­so­ren Shos­ha­na Zubo­ff den hem­me­li­ge arki­tek­tu­ren bak et nytt øko­no­misk para­dig­me som utvik­let seg etter det sto­re digi­ta­le skif­tet. Nå adva­rer hun om arki­tek­tu­rens svært anti-demo­kra­tis­ke ind­re logikk.

 

En ny form for opinionslederskap?

Insta­gram har de sis­te åre­ne tatt en brå­ven­ding. Fra å være en are­na hvor bru­ke­re dag­lig pub­li­se­rer bil­de av kaffe­kop­pen sin, har det blitt en kanal for menings­yt­ring. Kan det ha en posi­tiv effekt på unge bor­ge­re?

 
 
til toppen