Om Vox Publica

Vox Pub­li­ca er et nettma­gasin om demokrati og ytrings­fri­het. Mag­a­sinet gis ut av Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Ans­varlig redak­tør er Leif Ove Larsen, som også er insti­tut­tled­er. Redak­tør­er er Ragn­hild Møl­ster og Kris­tine Holmelid. Medredak­tør: Ane J. Trygge­seid.

Målet med Vox Pub­li­ca er å bidra til å høyne nivået på kunnskapen og ord­skiftet om demokrati og ytrings­fri­het i Norge. Dette gjør vi ved å ta opp aktuelle sak­er på temaom­rå­dene både ut fra en jour­nal­is­tisk og en faglig-ana­lytisk vinkel. Videre engas­jer­er vi oss i bruken og utviklin­gen av nye uttrykksmåter og gen­r­er på net­tet. På denne måten håper vi å øke pub­likums inter­esse for å ori­en­tere seg om, diskutere og selv bidra til å forbedre demokrati­et og ytringsfriheten.

Hov­ed­de­len av artik­ler og annet mate­ri­ale som pub­lis­eres i Vox Pub­li­ca redi­geres i hen­hold til reg­lene i pressens Vær var­som-plakat og Redak­tør­plakat­en. Enkelte typer innhold vil imi­dler­tid pub­lis­eres utenom redak­sjo­nens forhånd­skon­troll, slik som blogginnhold.

Vox Pub­li­ca er finan­siert av Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap og Det sam­funnsviten­skapelige fakul­tet ved Uni­ver­sitetet i Bergen. Opp­starten av mag­a­sinet i 2006-07 ble finan­siert av en bevil­gn­ing fra Insti­tusjo­nen Fritt Ord, sup­plert av midler fra Insti­tutt for infor­masjons- og medievitenskap.

Siden 2013 har Vox Pub­li­ca mot­tatt støtte fra Kul­tur­rådet. I 2019 støt­ter Kul­tur­rådet oss med 60000 kr.

Se også spørsmål og svar om Vox Publica.