Grunnloven: Endringsforslag fra Stortingets Menneskerettighetsutvalg

Et utvalg ned­satt av Stortinget lev­erte i desem­ber 2011 en rap­port om men­neskerettigheter i Grunnloven. Rap­porten innehold­er en rekke forslag til endringer i Grunnloven. Målet er å styrke men­neskerettighetenes still­ing i nasjon­al rett. Endrin­gene som fores­lås er de mest omfat­tende siden Grunnloven ble skrevet i 1814.

På denne siden gjen­gir vi utval­gets endrings­forslag i sin hel­het. Endrin­gene er mark­ert med uthevet tekst. 

Vox Pub­li­ca ønsker å invitere til debatt om grunnlovsendrin­gene. Har du kom­mentar­er til forsla­gene? Kon­takt redak­sjo­nen.

Utval­get fores­lår også en ny inndel­ing av Grunnloven. Sek­sjon E fores­lås viet men­neskerettighetene, mens flere para­grafer som står under dagens sek­sjon E fly­ttes til en ny sek­sjon F. 

Grunnloven holdes i språk­for­men fra 1814. Utval­get har imi­dler­tid også for­mulert forsla­gene på 2012-bok­mål. Forsla­gene finnes i begge språk­former fra side 256 i utval­gets rapport.

Utval­gets forslag med begrun­nelser: Last ned Men­neskerettighet­sut­val­gets rap­port (pdf).
Kon­geriget Norges Grundlov: Gjeldende Grunnlov i full­tekst.

Forslag til endringer i Grunnloven

§ 49

Folket udøver den lov­givende Magt ved Stor­thinget. Stor­thingets Ræp­re­sen­tan­ter vælges gjen­nem frie og hem­melige Valg.

Seksjon E

E. Men­neskerettighed­erne.

§ 92

Det paalig­ger Statens Myn­dighed­er at respek­tere og sikre Menneskerettighederne. 

§ 93

Ethvert Men­neske har en iboende Ret til Liv. Ingen kan dømmes til Døden.

Ingen maa udsættes for Tor­tur eller anden umen­neske­lig eller ned­værdi­gende Behan­dling eller Straf. 

Ingen skal holdes i Slaveri eller Tvangsarbeide. 

Det paalig­ger Statens Myn­dighed­er at beskytte Ret­ten til Liv og bekjæmpe Tor­tur, Slaveri, Tvangsar­bei­de og andre For­mer for umen­neske­lig eller ned­værdi­gende Behandling.

§ 94

Ingen maa fængslig anholdes eller paa anden Maade berøves Fri­he­den, uden i lovbestemt Til­fælde og paa den ved Lovene foreskrevne Maade. Fri­heds­berøvelsen maa være nød­vendig og ikke udgjøre et uforholdsmes­sigt Indgreb. 

Anholdte skulle snarest mulig frem­stilles for en Dom­stol. Andre som ere berøvede deres Fri­hed, kunne faa Fri­heds­berøvelsen prøvet for Dom­stol­er uden ugrun­det Ophold.

For ube­føi­et Arrest eller ulovligt Ophold staa Ved­k­om­mende den Fængslede til Ansvar. 

§ 95

Enhver har Ret til at faa sin Sag afgjort af en uafhængig og upar­tisk Dom­stol inden rimelig Tid. Ret­ter­gan­gen skal være ret­færdig og offentlig. Ret­ten kan imi­dler­tid lukke Retsmødet der­som Hen­synet til Parternes Pri­vatliv eller tungtveiende almene Inter­ess­er gjøre det nødvendigt.

§ 96

Ingen kan dømmes uden efter Lov, eller straffes uden efter Dom.

Enhver har Ret til at blive anset som uskyldig indtil Skyld er bevist efter Loven.

Ingen kan straffes mere end een Gang for samme Handling.

Ingen kan dømmes til at afs­taa fast Eien­dom eller sam­let For­mue, med­min­dre Værdierne ere benyt­tede til eller ere Udbytte fra en straf­bar Handling.

§ 97

Ingen Lov maa gives tilbagevirk­ende Kraft. 

§ 98

Alle ere lige for Loven.

Intet Men­neske maa udsættes for usaglig eller uforholdsmæs­sig Forskelsbehandling.

§ 99

Enhver har Fri­hed for Tanke, Samvit­tighed, Reli­gion og Livsan­skuelse. Denne Fri­hed omfat­ter Ret til at ændre Reli­gion eller Livssyn efter eget Valg og til at prak­tis­ere sin Reli­gion eller sit Livssyn alene eller i Fæl­lesskab med Andre.

§ 100

Ytrings­fri­hed bør finde Sted.

Ingen kan holdes ret­slig ans­varlig for at have med­delt eller mod­taget Oplysninger, Ideer eller Bud­skab, med­min­dre det lad­er sig forsvare holdt op imod Ytrings­fri­he­dens Begrun­delse i Sand­hedssø­gen, Demokrati og Indi­videts frie Menings­dan­nelse. Det ret­slige Ans­var bør være foreskrevet i Lov.

Frimodi­ge Ytringer om Statsstyrelsen og hvilken­somhelst anden Gjen­stand ere Enhver tilladte. Der kan kun sættes slige klarlig definerede Grændser for denne Ret, hvor særlig tungtveiende Hen­syn gjøre det forsvarligt holdt op imod Ytrings­fri­he­dens Begrundelser.

Forhaand­scen­sur og andre fore­byggende Forhold­sre­gler kunne ikke benyttes, med­min­dre det er nød­vendigt for at beskytte Børn og Unge imod skadelig Paavirkn­ing fra lev­ende Billed­er. Brevcen­sur kan ei sættes i Værk uden i Anstalter.

Enhver har Ret til Indsyn i Statens og Kom­munernes Akter og til at følge Forhan­dlingerne i Retsmøder og folke­val­gte Organ­er. Det kan i Lov fast­sættes Begræn­sninger i denne Ret ud fra Hen­syn til Per­son­vern og af andre tungtveiende Grunde.

Det paalig­ger Statens Myn­dighed­er at lægge Forhold­ene til Rette for en aaben og oplyst offentlig Samtale. 

§ 101

Enhver har Ret til at danne, slutte sig til og melde sig ud af Foreninger, herun­der Fag­foreninger og poli­tiske Partier.

Alle kunne mødes i fre­delige For­sam­linger og Demonstrationer.

Reg­jerin­gen er ikke berettiget til mil­itær Magts Anven­delse mod Statens Medlem­mer, uden efter de i Lov­givnin­gen bestemte For­mer, med­min­dre nogen For­sam­ling maat­te forstyrre den offentlige Rolighed og den ikke øieb­likke­lig adskilles, efter­at de Artik­ler i Land­sloven, som angaa Oprør, ere den trende Gange lydelig forelæste af den civile Øvrighed. 

§ 102

Enhver har Ret til Respekt for sit Pri­vatliv og Fam­i­lieliv, sit Hjem og sin Kommunikation.

Det paalig­ger Statens Myn­dighed­er at sikre et Værn om den per­son­lige Integritet og om per­son­lige Oplysninger. Sys­tem­a­tisk Ind­hent­ing, Opbe­var­ing og Brug af Oplysninger om Andres per­son­lige Forhold kan kun finde Sted i Hen­hold til Lov.

§ 103

Fam­i­lien er en grundlæggende Enhed i Sam­fun­det. Enhver, som har opnaaet gifte­færdig Alder, har Ret til at stifte Fam­i­lie, indgaa Ægteskab og opløse Ægteskab i Hen­hold til nærmere Bestem­melser givne ved Lov. Ægteskab kan kun indgaaes med Ægte­fællernes Sam­tykke og frie Vilje.

§ 104

Børn have Krav paa Respekt for deres Men­neskeværd. De have Ret til at blive hørt i Spørgs­maal som gjælde dem selv, og deres Mening skal tillægges Vægt i Overensstem­melse med deres Alder og Udvikling.

Ved Afgjørelser som berøre Børn, skal Bar­nets Bed­ste være et grundlæggende Hensyn.

Børn have Ret til Værn om deres per­son­lige Integritet. Det paalig­ger Statens Myn­dighed­er at lægge Forhold­ene til Rette for Bar­nets Udvikling, herun­der at sikre at Bar­net faar den nød­vendi­ge økonomiske, sociale og sund­hedsmæs­sige Tryghed, for­trinsvis i egen Familie.

§ 105

For­dr­er Statens Tarv, at Nogen maa afgive sin rørlige eller urørlige Eien­dom til offentlig Brug, saa bør han have fuld Erstat­ning af Statskassen. 

§ 106

Enhver, som ophold­er sig lovlig i Riget, kan frit bevæge sig inden­for Rigets Grænser og vælge sit Bost­ed der.

Ingen kan negtes at for­lade Riget, med­min­dre det er nød­vendigt af Hen­syn til en effek­tiv Rets­for­føl­gelse eller for Aft­jen­ing af Værnepligt. Norske Stats­borg­ere kunne ikke negtes Adgang til Riget.

§ 107

Det paalig­ger Statens Myn­dighed­er at respek­tere den Enkeltes kul­turelle Iden­titet og lægge Forhold­ene til Rette for at den Enkelte kan delt­age i Kul­tur­ak­tiviteter og opleve et Mang­fold af Kulturudtryk.

Viden­sk­abens og Kun­stens Fri­hed skal respekteres.

§ 108

Det paalig­ger Statens Myn­dighed­er at lægge Forhold­ene til Rette for at Samerne, som Urfolk, kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kul­tur og sit Samfundsliv. 

§ 109

Enhver har Ret til Uddan­nelse. Børn have Pligt til at mod­tage grundlæggende oplæring. Oplærin­gen skal ivare­tage den Enkeltes Evn­er og Behov, og fremme Respekt for Demokrati­et, Retsstat­en og Menneskerettighederne.

Det paalig­ger Statens Myn­dighed­er at sikre Adgang til videre­gaaende Oplæring og lige Mulighed­er til høiere Uddan­nelse på Grund­lag af Kvalifikationer.

§ 110

Det paalig­ger Statens Myn­dighed­er at lægge Forhold­ene til Rette for at ethvert arbei­ds­dygtigt Men­neske kan skaffe sig Udkomme ved Arbei­de eller Næring. Den, som ikke selv kan sørge for sit Liv­sophold, har Ret til Støtte fra det Offentlige.

Nærmere Bestem­melser om Ansattes Medbestem­melses­ret paa deres Arbei­d­splads, fast­sættes ved Lov. 

§ 111

Det paalig­ger Statens Myn­dighed­er at respek­tere og sikre Ret­ten til en til­fredsstil­lende Levestandard.

Ligeledes paalig­ger det Statens Myn­dighed­er at fremme Befolknin­gens Hel­bred og sikre Ret­ten til nød­vendig Helbredshjelp.

§ 112

Enhver har Ret til et Milieu som sikr­er Sund­hed og til en Natur hvis Pro­duk­tion­sævne og Mang­fold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragt­ning, der ivare­tager denne Ret ogsaa for Efterslægten.

For at ivare­tage deres Ret i Hen­hold til fore­gaaende Led, ere Borg­erne berettigede til Kund­skab om Natur­m­i­lieuets Til­stand og om Virkningerne af plan­lagte og iværk­sat­te Ind­greb i Naturen.

Det paalig­ger Statens Myn­dighed­er at træffe Foranstalt­ninger der gjen­nem­føre disse Grundsætninger.

§ 113

Myn­dighed­ernes Ind­grep over­for den Enkelte maa have Grund­lag i Lov.

§ 114

I Sager som reis­es for Dom­stol­erne, have Dom­stol­erne Ret og Pligt til at prøve hvorvidt Love og andre Beslut­ninger trufne af Statens Myn­dighed­er stride mod Grundloven.

§ 115

Enhver Begræn­sning i Ret­tighed­er, som ere anerk­jendte i denne Grundlov, maa være fast­sat­te ved Lov og respek­tere Kjer­nen i Ret­tighed­erne. Begræn­snin­gen må være forholdsmæs­sig og nød­vendig for at ivare­tage almene Inter­ess­er eller Andres Menneskerettigheder.

Der kan i intet Til­fælde gjøres slige Begræn­sninger i §§ 93, 94, 95, 96, 99 første Punk­tum og 105. Tilsvarende gjælder for § 97 ved Spørgs­maal om Straf.

§ 116

Ret­tighed­erne i denne Grundlov kunne ikke frav­iges, med­min­dre der træffes Beslut­ning om midler­tidi­ge Und­tagelser naar en bek­jendt­gjort Krigs- eller Krisetil­stand gjør det aaben­bart nød­vendigt for at sikre Demokrati­et, Retsstat­en eller Rigets Existens.

Der kan i intet Til­fælde træffes Beslut­ning om at frav­ige §§ 93, 96 og 99 første Punk­tum. Tilsvarende gjælder for § 97 ved Spørgs­maal om Straf.