I verdens rikeste land

Politikere som roper om Norge som verdens rikeste land bør vite bedre - tror vi virkelig på at penger løser alle problemer?

Frps hjemme­side gir Jon E. Hel­gheim fra Dram­men sterkt uttrykk for mis­nøye over at det skal inn­føres flere bom­stasjon­er i hans hjemdis­trikt: «At Norge som ver­dens rikeste land også har ver­dens høyeste bruk av bom­penger skyldes ikke noe annet enn dårlig poli­tisk ledelse og avgift­skåte poli­tikere».

Slike vendinger dukker jevn­lig opp i poli­tisk debatt, både hos reg­jer­ing og oppo­sisjon. Er dette selve kro­nar­gu­mentet, som effek­tivt skaper støtte rundt poli­tik­erens har­nisk over lan­dets til­stand – eller er dette noe som kan ha en neg­a­tiv effekt for poli­tisk diskurs og han­dling? Det kan like godt hende at slike for­mu­leringer snart frem­står som par­o­diske – og at den eneste reak­sjo­nen de fremkaller er at vel­gerne him­ler med øynene. Først og fremst må en huske at det argu­mentet forteller slett ikke er sant. Det er kun sannsyn­lig. Det betyr at det alltid finnes en annen side av saken.

Sannhet versus sannsynlighet

Argu­menter som benyt­ter seg av for­mu­leringer rundt Norge som ver­dens rikeste land beveg­er seg i et land­skap hvor pub­likum ikke logisk kan analy­sere seg frem til en felles enighet. Der­i­mot er det et argu­ment som baser­er seg på det sannsyn­lige. I retorikkens ver­den kjen­ner vi dette som et enthymem. I poli­tikk kan man ikke alltid finne den beste kursen ved bruk av rent matem­a­tiske og kor­rek­te avveielser – det vil alltid være en stor grad av usikker­het. Hvor­dan argu­mentere godt og sam­tidig helt sant for å opp­nå tilslut­ning når det kom­mer til svært omstridte diskusjon­er rundt innvan­dring, olje­bor­ing i Lofoten og abortlov? 

Den eneste reak­sjo­nen de fremkaller er at vel­gerne him­ler med øynene

Som retorik­eren Chaim Per­le­man peker på, foregår denne typen argu­men­tasjon på en uformell måte, uten logikkens strenge regler. Det er dette man van­ligvis gjør i diskusjon­er og debat­ter. Man forsøk­er å få støtte for sitt syn, og der­for må en ofte bruke pre­miss­er som pub­likum aksepter­er og kan kjenne seg igjen i. Jens E. Kjeld­sen sier at «retorisk argu­men­tasjon søk­er min­dre å ver­i­fis­ere og bevise enn å berettige og begrunne». Her pass­er argu­mentet om Norge som ver­dens rikeste land som hånd i hanske:

«Som ver­dens rikeste land, og også et land som har klart seg ganske godt gjen­nom finan­skrisen, har vi et ekstra ans­var for å bidra også i FN-sam­men­heng», sa Laila Gus­tavsen (Ap) fra Stortingets taler­stol. Det er ingen selvfølge at Norge som ver­dens rikeste land skal hjelpe andre, men argu­mentet spiller på pre­mis­set om at vi med stor oljekon­to bør kunne finne oss i å dele en ørliten del av rik­dom­men vår. Der­som man selv har mye, skal man hjelpe dem med lite. Frem­står pre­mis­sene som sannsyn­lige og rik­tige for folk, kan argu­men­tasjo­nen virke over­be­visende. Sam­tidig stiller man seg åpen for at andre kan snu det samme argu­mentet på hodet. Der­som en for eksem­pel sier at vi som ver­dens rikeste land må holde oss unna FN for å sikre og verne om vår sterke økono­mi i en usikker finan­siell tid, kan dette også virke over­be­visende, selv om en ikke har pre­miss­er som er hun­dre pros­ent gyldige.

Meningsløs argumentasjon?

Når går denne for­men for argu­men­tasjon over streken? Muli­gens når poli­tikere benyt­ter argu­mentet til å hausse opp prob­le­mer, uten å komme med løs­ninger. Ett eksem­pel er bensin­pris­er. Å påstå at «Det er en skam at bensin er så dyrt i ver­dens rikeste land» kan godt være legit­imt. Men det spørs om det før­er til en unødig foren­kling av et kom­plekst bilde. Det kan jo godt hende at bensin­prisen føl­ger gjen­nom­snittsin­ntek­ten i Norge, eller at en stor del av bensin­prisen er avgifts­basert, av gode grun­ner. Et annet eksem­pel er sam­ferd­sel­spoli­tikk: Lin­da Hof­s­tad Hel­le­land (H), sa at «det er meningsløst at ver­dens rikeste land ikke får bygd ut mer vei enn vi gjør under Jens Stoltenberg» (Dagsrevyen 11. april). For det første er det ikke gitt at ver­dens rikeste land skal ha bedre veier, men en føl­ger en argu­men­tasjon som får mange til å tenke “ja det er sant det der, hvor­for har vi ikke bedre veier når vi er ver­dens rikeste land? Sannsyn­ligvis burde det være bedre”. Norge som det rike lan­det det er, burde kan­skje ha bedre veier, men er det fak­tisk meningsløst at det ikke bygges mer vei siden vi er ver­dens rikeste land?

Poli­tikere benyt­ter argu­mentet til å hausse opp prob­le­mer, uten å komme med løsninger

Rik­dom­men frem­stilles ofte som en del av prob­lemet i dagens Norge, ved å kri­tis­ere poli­tik­erne som sit­ter ved mak­ten for at de ikke klar­er å for­valte rik­dom­men godt nok. Hof­s­tad Hel­le­lands par­tikol­le­ga, Tor­b­jørn Røe Isak­sen, bruk­er frasen på en annen måte når han ytr­er at “utfor­drin­gen for oss er å videreutvikle rik­dom­men og velfer­den, alt­så bruke de mulighetene man har som et av ver­dens rikeste land, til å sikre og skape muligheter for alle». Den vik­tig­ste forskjellen her er kan­skje at argu­mentet ikke frem­stilles på en slik måte at man stop­per helt opp ved det prob­lema­tiske. Her fremmes det en mulig kurs og en løs­ning, frem­for at det inviteres til ergrelse og undring over en enkelt sak. Isak­sen tar ikke tak i et konkret prob­lem, som bensin­pris­er eller veibyg­ging, men frem­stiller seg selv som en poli­tik­er som forstår mulighetene som rik­dom innebær­er. Det hadde ikke over­ras­ket meg å se noen som sa det på en langt mer pop­ulis­tisk måte: «Det er sjokkerende at vi ikke klar­er å sikre og skape muligheter for alle når vi bor i ver­dens rikeste land».

"Stat­lig lande­veis­rø­veri i et av ver­dens rikeste land” (kilde: FrP på Flickr. CC:by-nd)

“Stat­lig lande­veis­rø­veri i et av ver­dens rikeste land” (kilde: FrP på Flickr. CC:by-nd)

Negative vinklinger – farefulle forventninger

10. april i år val­gte Aften­posten å kjøre for­si­den med føl­gende tit­tel: Hvor­for har ikke norske barn det best i ver­den?”. Her kom­mer det frem at norske barn er ganske fornøyd med sin egen tilværelse, men ikke så bra som eksem­pelvis barn fra Ned­er­land. UNICEF-sjef Bernt G. Apeland men­er det ikke er noen grunn til at Norge ikke skal score bedre. Dette til tross for at norske barn ifølge under­søkelsen vis­er at de totalt sett kom­mer på en andreplass i rangeringen. 

Det er prob­lema­tisk hvis argu­men­tasjo­nen blir mer og mer preget av at en bruk­er pre­miss­er som baser­er seg på at en andreplass er full­s­tendig uhold­bart på grunn av Norges rik­dom. Da er det kan­skje der­for bar­na våre ikke har det aller best i ver­den – for­di vi aldri blir helt fornøyd? Aften­postens over­skrift kunne like gre­it vært “Norske barn har det bra — bare ned­er­landske barn har det bedre”.

Forventningene vokser

Faren ved den hyp­pige bruken av «ver­dens rikeste land» i argu­men­tasjo­nen er at det settes et stadig høyere krav til hva poli­tik­erne kan utrette med en så stor penge­sekk. En kan spørre seg om ikke dette skaper direk­te ure­al­is­tiske for­vent­ninger, og om dette er en litt for enkel og til dels feig utvei. En stor mengde penger kan ikke sies å gi per­fek­sjon i alle ledd. En nasjon vil alltid ha noe å forbedre, noe å jobbe med. Ved å stadig påpeke situ­asjon­er som ikke burde eksis­tere grun­net rik­dom­men til Norge, vil vel­gere stadig for­vente mer. 

Nå som val­gkam­p­en er i gang vil vi igjen se denne typen argu­men­tasjon hyp­pigere og hyp­pigere. Men poli­tik­erne vet bedre enn dette. Vi som vel­gere må være opp­merk­somme på at poli­tikere som frem­mer denne typen argu­men­tasjon ikke kom­mer med en annen løs­ning enn å kaste penger på problemene.

TEMA

P

olitisk
kommun
ikasjon

42 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen