Arbeidsmarked

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Arbeidsmarked

  Fra SNL

 • arbeidsmarked

  Arbeidsmarkedet er det samlede tilbud av, og etterspørsel etter arbeidskraft innen et geografisk område. Det består av delmarkeder for de ulike typer arbeidskraft som for eksempel ufaglært, faglært, arbeidskraft med høyere utdanning og så videre. Tidligere spilte skillet mellom mannlig og kvinnelig arbeidskraft også en rolle.Etterspørselen skriver seg fra statens, kommunenes og bedriftenes behov for arbeidskraft.Tilbudet utgjøres av arbeidssøkere, for eksempel ungdom som har avsluttet utdannelsen, hjemmeværende som søker ut i yrkeslivet, sysselsatte som ønsker å skifte arbeid eller folk som av forskjellige grunner er arbeidsledige.

 • arbeidsmarkedsloven

  Arbeidsmarkedsloven er en norsk lov som regulerer arbeidsmarkedet i Norge, med formål om å bidra til et inkluderende arbeidsliv med lav arbeidsledighet. For å oppnå dette formålet gir loven Arbeids- og velferdsetaten (NAV) ansvar for å gjennomføre tiltak for å styrke folks mulighet til å få og beholde arbeid, kalt arbeidsmarkedstiltak. Loven erstattet sysselsettingsloven av 1947.

  Fra wikipedia

 • Akademikerne

  Akademikerne er en hovedsammenslutning av norske fagforbund for personer med høyere grads utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole.

 • Arbeidsmarked

  Arbeidsmarkedet er markedet for arbeidskraft i en lokal nasjonal eller regional økonomi.

 • Slakt og stramt arbeidsmarked

  Slakt arbeidsmarked er innen sosialøkonomisk teori betegnelsen på et arbeidsmarked der det er overskudd på arbeidssøkere, og dermed lett for arbeidsgivere å besette stillinger, mens det er vanskeligere for arbeidssøkere å få jobb.

Mer om Arbeidsmarked fra Vox Publicas arkiv