Bibliotekhistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

Artikler om Bibliotekhistorie

    Fra SNL

  • bibliotek

    Bibliotek er et sted der man kan komme for å låne bøker og annet materiale. Ofte har biblioteket et bygg eller lokale der bøker og andre dokumenttyper blir oppbevart for gjenfinning og bruk, men hele eller deler av dokumentsamlingen kan også være digital. Ordet bibliotek brukes også om selve samlingen. Bibliotek kan også betegne en bokserie eller en bibliografi.Biblioteket gir gratis tilgang til informasjon og skal være en demokratisk arena som gir borgerne mulighet til fri meningsdannelse og myndiggjøring slik at de kan delta i en opplyst offentlig samtale.

  • boktrykkeriet

    Et boktrykkeri er et kommersielt foretagende for trykking av bøker og andre typer dokumenter for mangfoldiggjøring og distribusjon ved hjelp av høytrykkteknologi. Boktrykkeriet som institusjon er primært knyttet til en periode fra boktrykkerkunstens oppfinnelse på midten av 1400-tallet til siste halvdel av 1900-tallet. Boktrykkeriene var den vestlige verdens første, og lenge eneste, system for massedistribusjon av informasjon..