Difi

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Digitaliseringsdirektoratet

    Digitaliseringsdirektoratet er et sentralt forvaltningsorgan underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Direktoratets hovedoppgaver er å lede iverksettingen av regjeringens digitaliseringspolitikk, rådgi og utviklige offentlige etaters kompetanse på digitaliseringsområdet, og drifte de offentlige digitale plattformene og teknologiske løsningene..

  • Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

    Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for statlig økonomistyring og ledelse. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for økonomiske fellesløsninger i staten og utviklingen av ledelsen i de enkelte statlige virksomheter. Direktoratet skal bidra til effektiv ressursbruk og god ledelse i staten gjennom forvaltningen av regelverket og gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy.