Ukens medienyheter: Streik, trusler og meningsmangfold

Journalister utsettes for trusler, medlemmer av Norsk filmforbund går ut i streik, NRK og Discovery kutter i stillinger og Klassekampen får kritikk for å bidra til å legitimere Resett. Dette er ukens medienyheter.

Infor­ma­sjons­tje­nes­ten medie­nor­ge vel­ger fort­lø­pen­de ut medie­ny­he­ter fra det nors­ke og inter­na­sjo­na­le nyhets­bil­det. Her fin­ner du alle nyhets­sa­ke­ne fra de sis­te sju dage­ne.

Hvem skal få delta i den offentlige debatten?

Klasse­kam­pen har fått kri­tikk for å slip­pe til Resett i en debatt om «mot­strøms­me­di­er» under Aren­dal­s­uka. Kri­tik­ken går på at avi­sa slik legi­ti­me­rer nett­ste­der som frem­mer hat og trus­ler mot and­re del­ta­ke­re i debat­ten, og der­med bidrar til å inn­skren­ke ytrings­fri­he­ten. På den and­re siden står de som mener at man må unn­gå å tie ihjel syns­punk­ter man ikke liker, og at det er vik­tig å få «luf­tet ut» eks­tre­me syns­punk­ter.

LES OM SAKEN I KLASSEKAMPEN (06/09/2018)

7 av 10 amerikanere mener sosiale medier sensurerer

En under­sø­kel­se fore­tatt av Pew Rese­arch Cen­ter fra juni 2018 viser at så man­ge som 7 av 10 ame­ri­ka­ne­re mener sosia­le medi­er sen­su­re­rer poli­tis­ke syns­punk­ter. Blant repub­li­ka­ner­ne mener 8 av 10 det­te. Et fler­tall av repub­li­ka­ner­ne mener også at de sto­re tek­no­logi­sel­ska­pe­ne favo­ri­se­rer libe­ra­le syns­punk­ter fram­for kon­ser­va­ti­ve, noe også pre­si­dent Trump har kla­get over. Under­sø­kel­sen viser også at omtrent halv­par­ten av de spur­te mener at sel­ska­per som Face­bo­ok og Goog­le bør regu­le­res stren­ge­re.

LES MER HOS WIRED
SE DATA OG RAPPORT HOS PEW (06/09/2018)

Nytt samarbeid skal styrke unges kritiske medieforståelse

I sam­ar­beid med Faktisk.no lan­se­rer Medie­til­sy­net og Utdan­nings­di­rek­to­ra­tet et nytt læringsopp­legg om kri­tisk medie­for­stå­el­se for ung­doms­skole­ele­ver. Læringsopp­leg­get har fått tit­te­len «Fals­ke nyhe­ter – kri­tisk medie­for­stå­el­se», og består av under­vis­nings­ma­te­ri­ell og vei­le­der­guide for lærer­ne. Målet er blant annet at ele­ve­ne skal kun­ne skil­le mel­lom fals­ke nyhe­ter og infor­ma­sjon og kil­der man kan sto­le på.

LES MER HOS JOURNALISTEN (06/09/2018)

50 filmarbeidere i streik

Norsk film­for­bund har tatt ut 38 nye med­lem­mer i streik etter brud­det med arbeids­gi­ver­or­ga­ni­sa­sjo­nen Vir­ke. Iføl­ge for­bunds­le­der Sver­re Peder­sen i NFF hand­ler hoved­kra­vet om å få plass på et minste­lønns­sys­tem. Det er dia­log mel­lom par­te­ne. Strei­ken får kon­se­kven­ser for pro­duk­sjo­nen av fle­re TV-seri­er — blant annet and­re sesong av NRKs serie «Heime­bane».

LES MER HOS KAMPANJE (06/09/2018)

Stanghelle kritiserer Schibsted

Harald Stang­hel­le går av som redak­tør i Aften­pos­ten, og begrun­ner avgan­gen del­vis med Schib­steds ram­me­vil­kår for avi­sen. Han mener ord og hand­ling ikke stem­mer over­ens i måten avis­kon­ser­net opp­trer på, og at øko­no­mi går foran jour­na­lis­tikk. Stang­hel­le har vært i Aften­pos­ten siden 1991, med et avbrekk på fem år som redak­tør i Dag­bla­det.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS KAMPANJE (05/09/2018)

Internasjonale nyhetsbyråer sammen mot Facebook og Google

En rek­ke inter­na­sjo­na­le nyhets­by­rå­er, inklu­dert nors­ke NTB, hev­der at Goog­le og Face­bo­oks såkal­te plynd­ring av nyhe­ter og reklame­inn­tek­ter utgjør en trus­sel mot demo­kra­ti­et. Byrå­ene har gått sam­men om en fel­les utta­lel­se, som en del av lob­by­inn­sat­sen før EU-par­la­men­tet tar for seg for­sla­get om end­ring av opp­havs­retts­reg­le­ne. Der­som for­sla­get blir ved­tatt skal aviser og nyhets­by­rå­er få betalt når IT-gigan­te­ne len­ker til artik­le­ne deres.

LES MER HOS JOURNALISTEN (05/09/2018)

Discovery setter ut promoproduksjon – ansatte må gå

Sto­re deler av pro­mo­virk­som­he­ten til Dis­covery Networks Nor­way skal over­la­tes til et nor­disk pro­duk­sjons­sel­skap, og 13 ansat­te vil kun­ne bli berørt. Kutt­run­den blir den fjer­de siden 2016, og til sam­men har over 60 per­soner måt­tet gå i Dis­covery i løpet av de sis­te to åre­ne. Iføl­ge sjef Tine Aust­voll Jen­sen er målet vide­re å styr­ke seg på norsk inn­holds­pro­duk­sjon og videre­ut­vik­ling av kon­ser­nets digi­ta­le pro­duk­ter.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (04/09/2018)

NRK kutter stillinger i Dokumentar- og samfunnsavdelingen

NRK skal kut­te 11 stil­lin­ger i Doku­men­tar- og sam­funns­av­de­lin­gen. Årsa­ken skal være bud­sjett­over­skri­del­ser i avde­lin­gen. Sam­ti­dig skal det lyses ut 10 nye stil­lin­ger i sports­av­de­lin­gen. Det­te begrun­nes med at avde­lin­gen har økt akti­vi­tet og har hatt stor bruk av mid­ler­ti­dig ansat­te.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS JOURNALISTEN (04/09/2018)

Bonnier legger om virksomheten

Etter sal­get av hele TV-biten (TV4 med mer), som utgjor­de en tredje­del av kon­ser­net, omor­ga­ni­se­rer nå Bon­ni­er virk­som­he­ten. De gjen­væ­ren­de for­ret­nings­om­rå­de­ne, som bl.a. omfat­ter aviser, for­lag, uke­pres­se og film, skal dri­ves som selv­sten­di­ge sel­skap. Noen av dem skal også være til salgs. Kon­sern­le­del­sen skal krym­pes, og omdan­nes til et ordi­nært eier­sel­skap. Sam­ti­dig går kon­sern­sjef Fran­zén av ved års­skif­tet.

LES MER HOS KAMPANJE
LES JAN SCHERMANS KOMMENTAR I RESUMÉ (04/09/2018)

Netflix og Amazon tar britisk TV til nye høyder

Net­flix og Ama­zon bruk­te i fjor rundt 150 mil­lio­ner pund på bri­tis­ke TV-pro­duk­sjo­ner. Det har ført til rekord­inn­tekt på hele 2,7 mil­li­ar­der pund for TV-sek­to­ren i Stor­bri­tan­nia. Salg av pogram­mer som Vic­to­ria, Sher­lock og Mid­so­mer Mur­ders til uten­lands­ke strøm­me­tje­nes­ter har bidratt stort. Net­flix- og Ama­zon-pro­duk­sjo­ner står nå for nes­ten en tredje­del av inn­tek­te­ne fra uten­lands­ke kring­kas­te­re.

LES MER HOS THE GUARDIAN (04/09/2018)

Ebok.no og Cappelen Damm i strid om strømming

Den Vigmo­stad & Bjør­ke-eide strøm­me­tje­nes­ten Ebok.no får ikke til­gang til de sam­me lyd­bø­ke­ne som Cap­pe­len Dam­ms Story­tel uten å måt­te beta­le mil­lion­sum­mer, og vur­de­rer nå å kla­ge Cap­pe­len Damm inn for Kon­kur­ranse­til­sy­net. Iføl­ge admi­ni­stre­ren­de direk­tør i Ebok.no, Lene Røren, kre­ver Cap­pe­len Damm en garan­tert minste­be­ta­ling på man­ge mil­lio­ner kro­ner i året for leve­ring av lyd­bø­ker. Van­lig prak­sis er, iføl­ge Røren, å beta­le for hver enkelt bok som blir lyt­tet til, med en måned­lig avreg­ning.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (04/09/2018)

Mann dømt for trusler mot NRK-korrespondent

En mann i 60-åre­ne er dømt til feng­sels­straff for å ha tru­et tid­li­ge­re NRK-kor­re­spon­dent Tove Bjør­gaas på Face­bo­ok. Man­nen skal også ha tru­et en rek­ke and­re per­soner gjen­nom en årrek­ke. Iføl­ge Dagens Nærings­liv (DN+) har sosia­le medi­er bidratt til en øken­de meng­de trus­ler og sji­ka­ne­ring mot NRK-jour­na­lis­ter. I en under­sø­kel­se fra 2014 opp­gir 44 pro­sent av alle jour­na­lis­ter at de har opp­levd sji­ka­ne og hets, mens én av fire er blitt tru­et.

LES MER HOS JOURNALISTEN (03/09/2018)

Bare én igjen i Avisenes Nyhetsbyrå

Avi­sens Nyhets­byrå ned­be­man­ner fra fire til én ansatt. Årsa­ken er at avis­kon­ser­net Ame­dia har sagt opp avta­len med nyhets­by­rå­et fra nytt­år. For ti år siden had­de byrå­et rundt 40 ansat­te (Medier24+).

LES MER HOS JOURNALISTEN (03/09/2018)

Blogger fikk bot for brudd på markedsføringsloven

Anna Ras­mus­sen, best kjent under blogg­nav­net Mam­ma til Michel­le, har som førs­te blog­ger i Nor­ge fått bot av For­bru­ker­til­sy­net for brudd på mar­keds­fø­rings­lo­ven. Boten på 100 000 kro­ner kom som føl­ge av at Ras­mus­sen har gjen­nom­ført kon­kur­ran­ser på Face­bo­ok uten å trek­ke vin­ne­re. Det er et brudd på lovens para­graf 6 om uri­me­lig han­dels­prak­sis.

LES MER HOS VG (31/08/2018)

TEMA

f

aktisk.
no

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen