Ukens medienyheter: Streik, trusler og meningsmangfold

Journalister utsettes for trusler, medlemmer av Norsk filmforbund går ut i streik, NRK og Discovery kutter i stillinger og Klassekampen får kritikk for å bidra til å legitimere Resett. Dette er ukens medienyheter.

Infor­masjon­st­jen­esten medienorge vel­ger fortløpende ut medi­eny­heter fra det norske og inter­nasjonale nyhets­bildet. Her finner du alle nyhetssak­ene fra de siste sju dagene.

Hvem skal få delta i den offentlige debatten?

Klassekam­p­en har fått kri­tikk for å slippe til Resett i en debatt om «mot­strømsme­di­er» under Aren­dal­su­ka. Kri­tikken går på at avisa slik legit­imer­er nettst­ed­er som frem­mer hat og trusler mot andre deltakere i debat­ten, og dermed bidrar til å innskrenke ytrings­fri­heten. På den andre siden står de som men­er at man må unngå å tie ihjel syn­spunk­ter man ikke lik­er, og at det er vik­tig å få «luftet ut» ekstreme synspunkter.

LES OM SAKEN I KLASSEKAMPEN (06/09/2018)

7 av 10 amerikanere mener sosiale medier sensurerer

En under­søkelse fore­tatt av Pew Research Cen­ter fra juni 2018 vis­er at så mange som 7 av 10 amerikanere men­er sosiale medi­er sen­sur­erer poli­tiske syn­spunk­ter. Blant repub­likan­erne men­er 8 av 10 dette. Et fler­tall av repub­likan­erne men­er også at de store tek­nol­o­gisel­skapene favoris­er­er lib­erale syn­spunk­ter fram­for kon­ser­v­a­tive, noe også pres­i­dent Trump har klaget over. Under­søkelsen vis­er også at omtrent halv­parten av de spurte men­er at sel­skaper som Face­book og Google bør reg­uleres strengere.

LES MER HOS WIRED
SE DATA OG RAPPORT HOS PEW (06/09/2018)

Nytt samarbeid skal styrke unges kritiske medieforståelse

I samar­beid med Faktisk.no lanser­er Medi­etil­synet og Utdan­nings­di­rek­toratet et nytt læring­sop­p­legg om kri­tisk medieforståelse for ung­domsskoleelever. Læring­sop­p­legget har fått tit­te­len «Falske nyheter – kri­tisk medieforståelse», og består av under­vis­nings­ma­teriell og veiled­er­guide for lær­erne. Målet er blant annet at elevene skal kunne skille mel­lom falske nyheter og infor­masjon og kilder man kan stole på.

LES MER HOS JOURNALISTEN (06/09/2018)

50 filmarbeidere i streik

Norsk film­for­bund har tatt ut 38 nye medlem­mer i streik etter brud­det med arbei­ds­giveror­gan­isas­jo­nen Virke. Ifølge for­bund­sled­er Sverre Ped­er­sen i NFF han­dler hov­ed­kravet om å få plass på et min­stelønnssys­tem. Det er dia­log mel­lom partene. Streiken får kon­sekvenser for pro­duk­sjo­nen av flere TV-serier — blant annet andre sesong av NRKs serie «Heime­bane».

LES MER HOS KAMPANJE (06/09/2018)

Stanghelle kritiserer Schibsted

Har­ald Stanghelle går av som redak­tør i Aften­posten, og begrun­ner avgan­gen delvis med Schib­st­eds ram­mevilkår for avisen. Han men­er ord og han­dling ikke stem­mer overens i måten aviskon­ser­net opp­tr­er på, og at økono­mi går foran jour­nal­is­tikk. Stanghelle har vært i Aften­posten siden 1991, med et avbrekk på fem år som redak­tør i Dagbladet.

LES MER HOS JOURNALISTEN
LES MER HOS KAMPANJE (05/09/2018)

Internasjonale nyhetsbyråer sammen mot Facebook og Google

En rekke inter­nasjonale nyhets­byråer, inklud­ert norske NTB, hevder at Google og Face­books såkalte plyn­dring av nyheter og reklamein­ntek­ter utgjør en trussel mot demokrati­et. Byråene har gått sam­men om en felles uttalelse, som en del av lob­byinnsat­sen før EU-par­la­mentet tar for seg forslaget om endring av opphavs­rettsre­g­lene. Der­som forslaget blir ved­tatt skal avis­er og nyhets­byråer få betalt når IT-gigan­tene lenker til artik­lene deres.

LES MER HOS JOURNALISTEN (05/09/2018)

Discovery setter ut promoproduksjon – ansatte må gå

Store del­er av pro­movirk­somheten til Dis­cov­ery Net­works Nor­way skal over­lates til et nordisk pro­duk­sjon­s­sel­skap, og 13 ansat­te vil kunne bli berørt. Kut­trun­den blir den fjerde siden 2016, og til sam­men har over 60 per­son­er måt­tet gå i Dis­cov­ery i løpet av de siste to årene. Ifølge sjef Tine Austvoll Jensen er målet videre å styrke seg på norsk innhold­spro­duk­sjon og videreutvikling av kon­ser­nets dig­i­tale produkter.

LES MER HOS DAGENS NÆRINGSLIV (04/09/2018)

NRK kutter stillinger i Dokumentar- og samfunnsavdelingen

NRK skal kutte 11 still­inger i Doku­men­tar- og sam­funnsavdelin­gen. Årsak­en skal være bud­sjet­tover­skridelser i avdelin­gen. Sam­tidig skal det lyses ut 10 nye still­inger i sport­savdelin­gen. Dette begrunnes med at avdelin­gen har økt aktivitet og har hatt stor bruk av midler­tidig ansatte.

LES MER HOS MEDIER24
LES MER HOS JOURNALISTEN (04/09/2018)

Bonnier legger om virksomheten

Etter sal­get av hele TV-biten (TV4 med mer), som utgjorde en tred­jedel av kon­ser­net, omor­gan­is­er­er nå Bon­nier virk­somheten. De gjen­værende for­ret­ning­som­rå­dene, som bl.a. omfat­ter avis­er, for­lag, uke­presse og film, skal dri­ves som selvs­tendi­ge sel­skap. Noen av dem skal også være til sal­gs. Kon­sern­ledelsen skal krym­pes, og omdannes til et ordinært eiersel­skap. Sam­tidig går kon­sern­sjef Franzén av ved årsskiftet.

LES MER HOS KAMPANJE
LES JAN SCHERMANS KOMMENTAR I RESUMÉ (04/09/2018)

Netflix og Amazon tar britisk TV til nye høyder

Net­flix og Ama­zon bruk­te i fjor rundt 150 mil­lion­er pund på britiske TV-pro­duk­sjon­er. Det har ført til reko­rdinntekt på hele 2,7 mil­liarder pund for TV-sek­toren i Storbri­tan­nia. Salg av pogram­mer som Vic­to­ria, Sher­lock og Mid­somer Mur­ders til uten­landske strøm­met­jen­ester har bidratt stort. Net­flix- og Ama­zon-pro­duk­sjon­er står nå for nesten en tred­jedel av inntek­tene fra uten­landske kringkastere.

LES MER HOS THE GUARDIAN (04/09/2018)

Ebok.no og Cappelen Damm i strid om strømming

Den Vig­mostad & Bjørke-eide strøm­met­jen­esten Ebok.no får ikke til­gang til de samme lyd­bøkene som Cap­pe­len Damms Sto­ry­tel uten å måtte betale mil­lion­sum­mer, og vur­der­er nå å klage Cap­pe­len Damm inn for Konkur­ransetil­synet. Ifølge admin­istr­erende direk­tør i Ebok.no, Lene Røren, krev­er Cap­pe­len Damm en garan­tert min­ste­be­tal­ing på mange mil­lion­er kro­ner i året for lev­er­ing av lyd­bøk­er. Van­lig prak­sis er, ifølge Røren, å betale for hver enkelt bok som blir lyt­tet til, med en månedlig avregning.

LES MER HOS KLASSEKAMPEN (04/09/2018)

Mann dømt for trusler mot NRK-korrespondent

En mann i 60-årene er dømt til fengselsstraff for å ha truet tidligere NRK-kor­re­spon­dent Tove Bjør­gaas på Face­book. Man­nen skal også ha truet en rekke andre per­son­er gjen­nom en årrekke. Ifølge Dagens Næringsliv (DN+) har sosiale medi­er bidratt til en økende mengde trusler og sjikaner­ing mot NRK-jour­nal­is­ter. I en under­søkelse fra 2014 opp­gir 44 pros­ent av alle jour­nal­is­ter at de har opplevd sjikane og hets, mens én av fire er blitt truet.

LES MER HOS JOURNALISTEN (03/09/2018)

Bare én igjen i Avisenes Nyhetsbyrå

Avisens Nyhets­byrå nedbe­man­ner fra fire til én ansatt. Årsak­en er at aviskon­ser­net Ame­dia har sagt opp avtal­en med nyhets­byrået fra nyt­tår. For ti år siden hadde byrået rundt 40 ansat­te (Medier24+).

LES MER HOS JOURNALISTEN (03/09/2018)

Blogger fikk bot for brudd på markedsføringsloven

Anna Ras­mussen, best kjent under blog­gnavnet Mam­ma til Michelle, har som første blog­ger i Norge fått bot av For­bruk­er­til­synet for brudd på markeds­føringsloven. Boten på 100 000 kro­ner kom som følge av at Ras­mussen har gjen­nom­ført konkur­ranser på Face­book uten å trekke vin­nere. Det er et brudd på lovens para­graf 6 om urimelig handelspraksis.

LES MER HOS VG (31/08/2018)

TEMA

f

aktisk.
no

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen